Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 2020 PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
13.03.2020 00:00

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ПЕРВУХІНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД», код ЄДРПОУ 00373250

(далі – Товариство)

Місцезнаходження: 62131, Харківська область, Богодухівський район, смт. Гути, вулиця Миру, 29

Повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 15 квітня 2020 року об 11-00 год. за адресою місцезнаходження Товариства в приміщенні залу засідань № 3.

Реєстрація акціонерів та їх представників здійснюватиметься 15 квітня 2020 року з 09-45 год.  до      10-45 год. за місцем проведення зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України - 09 квітня 2020 року.

Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на голосування):

1.Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.

2.Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства та надання повноважень голові та секретарю річних загальних зборів ПрАТ «Первухінський цукровий завод» підписати протокол річних загальних зборів.

3.Затвердження порядку проведення (регламенту) загальних зборів.

4.Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду. Визначення основних напрямків діяльності на 2020 рік.

5.Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

6.Звіт Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності за звітний період та затвердження звіту.

7.Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік.

8.Розгляд Звіту (висновку) незалежного (зовнішнього) аудитора та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

9.Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками 2019 року.

10.Про виплату дивідендів.

11. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

12.Обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

13.Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

14.Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства.

15.Припинення повноважень Голови Правління Товариства та членів Правління Товариства.

16.Обрання Голови Правління Товариства та членів Правління Товариства. Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів з членами Правління Товариства.

17. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

18. Прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися (укладатися) Товариством протягом одного року з дня прийняття рішення.

Проекти рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, призначених на           15 квітня 2020 року:

Питання порядку денного:

1.Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.

Проект рішення:

Для проведення підрахунків голосів акціонерів на загальних зборах акціонерів обрати лічильну комісію та затвердити її склад у кількості 3 (трьох) осіб, а саме: Голову лічильної комісії Стасенко Людмилу Олександрівну та двох членів лічильної комісії – Герасименко Олену Володимирівну та Демяненко Ларису Миколаївну.

Питання порядку денного:

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства та надання повноважень голові та секретарю річних загальних зборів ПрАТ «Первухінський цукровий завод» підписати протокол річних загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати головою загальних зборів Розторгуєву Ксенію Вікторівну.

Обрати секретарем загальних зборів Гарбуз Світлану Вікторівну.

Надати голові річних Загальних зборів Розторгуєвій Ксенії Вікторівні та секретарю річних Загальних зборів Гарбуз Світлані Вікторівні повноваження підписати протокол річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Питання порядку денного:

3.Затвердження порядку проведення (регламенту) загальних зборів.

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок проведення (регламент) загальних зборів акціонерів:

- доповідь з питань порядку денного – до 15 хв.;

- виступ з питань порядку денного – до 15 хв.;

- повторні виступи з питань порядку денного – до 3 хв.;

- провести загальні збори акціонерів без перерви;

- питання, пропозиції щодо проектів рішень з питань порядку денного, а також виправлення до проектів рішень подаються письмово та за підписом акціонера або представника акціонера.

Голосування проводити за допомогою Бюлетенів, що містять інформацію визначену в ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства».

Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія. Результати голосування оформлюються протоколом лічильної комісії.

Питання порядку денного:

4.Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду. Визначення основних напрямків діяльності на 2020 рік.

Проект рішення:

Затвердити Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2019 рік за наслідками його розгляду. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік.

Питання порядку денного:

5.Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік за наслідками його розгляду. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2019 році задовільною. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Питання порядку денного:

6.Звіт Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності за звітний період та затвердження звіту.

Проект рішення:

Затвердити Звіт (висновок) Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2019 році за наслідками його розгляду: порушень ведення фінансово-господарської діяльності в 2019 році не встановлено.

Питання порядку денного:

7.Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2019 рік.

Питання порядку денного:

8.Розгляд Звіту (висновку) незалежного (зовнішнього) аудитора та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

Проект рішення:

Взяти до відома Звіт (висновок) незалежного (зовнішнього) аудитора фінансової звітності Товариства за 2019 рік та доручити Правлінню Товариства вжити відповідних заходів за результатами проведеного аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік.

Питання порядку денного:

9.Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками 2019 року.

Проект рішення:

Отримані у 2019 році збитки у розмірі 17971,0 тис. грн. покрити за рахунок прибутку минулих років.

Питання порядку денного:

10.Про виплату дивідендів.

Проект рішення:

Дивіденди за підсумками роботи 2019 року не нараховувати та не виплачувати.

Питання порядку денного:

11.Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства, що були обрані загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол № 14 від 20.04.2017 р.) зі строком повноважень на 3 (три) роки, у складі:

Філянової Ольги Вікторівни – Голови Наглядової ради Товариства;

Омеляненка Олексія Івановича – члена Наглядової ради Товариства;

Юськової Людмили Костянтинівни - члена Наглядової ради Товариства.

Питання порядку денного:

12.Обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Проект рішення не пропонується, оскільки це пов’язано з кумулятивним голосуванням. Відповідно до ст. 42  Закону України «Про акціонерні товариства» обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами, та обрано повний кількісний склад Наглядової ради Товариства.

Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити Голову правління Товариства підписати зазначені цивільно-правові договори з усіма обраними членами Наглядової ради Товариства.

Питання порядку денного:

13.Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства, що були обрані загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол № 14 від 20.04.2017 р.) зі строком повноважень на 3 (три) роки, у складі:

Лапко Володимир Миколайович – член Ревізійної комісії Товариства;

Тимошенко Любов Михайлівна - член Ревізійної комісії Товариства;

Лимар Ганна Леонідівна - член Ревізійної комісії Товариства.

Питання порядку денного:

14.Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Проект рішення не пропонується, оскільки це пов’язано з кумулятивним голосуванням. Відповідно до ст. 42  Закону України «Про акціонерні товариства» обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами, та обрано повний кількісний склад Ревізійної комісії Товариства.

Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Уповноважити Голову правління Товариства підписати зазначені цивільно-правові договори з усіма обраними членами Ревізійної комісії Товариства.

Питання порядку денного:

15.Припинення повноважень Голови Правління Товариства та членів Правління Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження Голови Правління Товариства та членів Правління Товариства, що були обрані загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол № 14 від 20.04.2017 р.) зі строком повноважень на 3 (три) роки, у складі:

В’юнник Сергій Васильович – Голова Правління Товариства;

Рудь Ігор Миколайович – член Правління Товариства;

Рєзнік Леонід Миколайович - член Правління Товариства;

Шило Віра Григорівна - член Правління Товариства;

Шляхова Валентина Іванівна - член Правління Товариства.

Питання порядку денного:

16.Обрання Голови Правління Товариства та членів Правління Товариства. Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів з членами Правління Товариства.

Проект рішення:

Проект рішення не пропонується, оскільки це пов’язано з кумулятивним голосуванням. Відповідно до ст. 42  Закону України «Про акціонерні товариства» обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами, та обрано повний кількісний склад Правління Товариства.

Затвердити умови платних контрактів, що укладатимуться з Головою Правління Товариства та членами Правління Товариства. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства підписати зазначені контракти з усіма обраними членами Правління Товариства та Головою Правління Товариства.

Питання порядку денного:

17. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення:

Попереднє схвалити угоди (значні правочини), які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року, з дати прийняття рішення (з дня проведення даних загальних зборів), предметом яких може бути майно, роботи, послуги та інше, гранична сукупна вартість кожного з яких складатиме від 25 відсотків активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Це договори купівлі-продажу, кредитування, застави та інші від  28 991,25 тис. грн.  граничною сукупною вартістю до 150 000 тис. грн.

Уповноважити Голову правління Товариства на підписання вищезазначених правочинів (угод).

Питання порядку денного:

18. Прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися (укладатися) Товариством протягом одного року з дня прийняття рішення.

Проект рішення:

Попереднє надати згоду на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, на випадок, якщо рішення про вчинення таких правочинів не прийняла Наглядова рада Товариства або не мала право його приймати.

Права,  надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства": акціонери від дати надіслання повідомлення про проведення річних загальних зборів до дати проведення річних загальних зборів мають права: - ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; отримувати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів та порядку денного річних загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. Адреса, за якою акціонери ПрАТ «Первухінський цукровий завод» можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного річних Загальних зборів: 62131, Харківська область, Богодухівський район, смт. Гути, вулиця Миру, 29. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного річних загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 38 Закону України "Про акціонерні товариства".

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: для участі у річних загальних зборах акціонерам Товариства слід мати при собі –  паспорт, представникам акціонерів – паспорт і доручення на право представляти інтереси акціонерів (акціонера) на загальних зборах, оформлене згідно з вимогами чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Представником акціонера на річних загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на річних загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного річних загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на річних загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на річних загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на річних загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на річних загальних зборах не виключає право участі на цих річних загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних загальних зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів ПрАТ «Первухінський цукровий завод» надає акціонерам та/або їх представникам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, за місцезнаходженням Товариства в робочі дні з 9-00 год. до 16-00 год. Місце для ознайомлення: Адміністративний корпус. Відповідальна особа – Розторгуєва Ксенія Вікторівна. Довідки за телефоном: (05758) 3-22-41.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.psz.net.ua

Станом на 05.03.2020 року – дату складання переліку осіб (власників цінних паперів), яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, загальна кількість простих іменних акцій становить 17 417 723 шт., загальна кількість голосуючих акцій – 15 841 907 шт.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показника

Звітний період

Попередній період

Усього активів

115965

155487

Основні засоби

36581

39706

Довгострокові фінансові інвестиції

950

817

Запаси

72087

100760

Сумарна дебіторська заборгованість

2869

9156

Гроші та їх еквіваленти

54

530

Нерозподілений прибуток

21991

39954

Власний капітал

38443

56414

Статутний капітал

4354

4354

Довгострокові зобов’язання

4740

5140

Поточні зобов’язання

72782

93933

Чистий прибуток (збиток)

-17971

-2666

Середньорічна кількість акцій (штук)

17417723

17417723

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

-1,032

-0,153

Голова Наглядової ради

 

ПрАТ «Первухінський цукровий завод»                                                                       О.В.Філянова

Завантажити підписаний цифровим підписом.

 

Обновлено 13.03.2020 09:24
 

Счетчик посещений


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСегодня3244
mod_vvisit_counterВчера3763
mod_vvisit_counterНа этой неделе3244
mod_vvisit_counterНа прошлой неделе26754
mod_vvisit_counterВ этом месяце45439
mod_vvisit_counterВ прошлом месяце249873
mod_vvisit_counterВсего2721939

Online Now: 17
Your IP: 18.204.56.185
,
Now is: 2022-08-14 18:20

Новости сайта

22/04/2015

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

17/03/2014

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

12.03.2014

Размещена повестка дня собрания акционеров 2014 года.

30.04.2013

На нашем сайте размещена отчетность

за 2012 год.  Протоколы собраний Акционеров.

 


 

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!