Порядок дений. Зборів 24 квітня 2015 Печать
Автор: Administrator   
19.03.2015 09:21

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ПЕРВУХІНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»

повідомляє, що 24 квітня 2015 року о 1400 годині за адресою: Харківська область, Богодухівський район, смт. Гути, вулиця Леніна, 29, 2 поверх, конференц-зал

відбудуться чергові загальні збори акціонерів.

Порядок денний

1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання Голови та секретаря загальних зборів.

2. Звіт голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік. Основні напрямки діяльності на 2015 рік.

3. Звіт та висновки ревізійної комісії, затвердження річного звіту та балансу товариства.

4. Звіт Наглядової ради за 2014 рік.

5. Затвердження фінансових результатів за звітний період та порядку покриття збитків (розподілу прибутку), отриманих в 2014 році.

6. Про відкликання членів Наглядової Ради Товариства.

7. Про обрання членів Наглядової Ради Товариства.

8. Про відкликання голови та членів Правління Товариства.

9. Про обрання голови та членів Правління Товариства.

10. Про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства.

11. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

12. Прийняття рішення про попереднє схвалення угод (вчинення значних правочинів), які можуть укладатися Товариством у період до скликання наступних чергових зборів акціонерів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства(тис. грн.)

Найменування показника

Звітний період

Попередній період

Усього активів

73039

23 865

Основні засоби

11778

13348

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

51121

7969

Сумарна дебіторська заборгованість

8293

158

Грошові кошти та їх еквіваленти

81

30

Нерозподілений прибуток

-10492

-11553

Власний капітал

6101

5048

Статутний капітал

4354

4354

Довгострокові зобов’язання

11334

11734

Поточні зобов’язання

55412

6955

Чистий прибуток (збиток)

1061

-5766

Середньорічна кількість акцій (шт.)

17417723

17417723

Кількість власних акцій, викуплених протягом звітного періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

223

78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, буде складений на 24 годину «20» квітня 2015 року.

Реєстрація акціонерів проводиться з 12.45 до 13.45 у приміщені, що знаходиться за адресою: 62131, Харківська область, Богодухівський район, смт. Гути, вулиця Леніна, 29

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті «Бюлетень. Цінні папери України» № 49(4093) від 19.03.2015 року.

Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати документ, що підтверджує особу (паспорт або інший визначений чинним законодавством документ, що посвідчує особу), представникам акціонерів – доручення на право участі та голосування у Зборах, посвідчене у передбаченому чинним законодавством порядку та документ, що посвідчує особу (паспорт або інший визначений чинним законодавством документ, що посвідчує особу).

Акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів за місцезнаходженням Товариства: 62131, Харківська область, Богодухівський район, смт. Гути, вулиця Леніна, 29 (бухгалтерія) у робочі дні з 09.00 до 16.00. У день проведення Зборів – також у місці їх проведення. Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Музалевська Наталія Юріївна.

Довідки за телефоном: (05758) 61-3-96.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законом.

 

Голова Правління                                                                                                         В.В. Куценко