Отчетность за 2011 часть2 Печать
Автор: Administrator   
28.04.2012 21:36

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Суб'єкт пiдприємницької дiяльностi Яковлев О.В.

Організаційно-правова форма

Приватне підприємство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

2818505030

Місцезнаходження

61202, Харківська обл., Дзержинський р-н, м. Харкiв, пр. Л.Свободи, 35,кв. 411

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

№ 4045

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська Палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

29.07.2007

Міжміський код та телефон

+38 (098)4162422

Факс

д/н

Вид діяльності

Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту

Опис

д/н

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОННАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001, Шевченкiвський р-н, м. Києв, вул. Б. Грiнченка, буд. 3

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ №189650

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.09.2006

Міжміський код та телефон

+38 (044) 279-10-78

Факс

+38 (044) 377-70-16

Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку. Депозитарноє дiяльностi, а саме депозитарної дiяльностi депозитарiю цiнних паперiв

Опис

д/н

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АРТЕЛЬ-ФIНАНС"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

36691030

Місцезнаходження

61002, Харківська обл., Києвський р-н, м. Харкiв, вул. Чернишевська, 38

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ №534227

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

05.07.2007

Міжміський код та телефон

+38 (057) 717-23-31

Факс

+38 (057) 717-23-31

Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку. Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв

Опис

д/н

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

26.07.2010

98/20/1/10

Харкiвське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

UA4000081475

Іменні прості

Бездокументарна Іменні

0,25

17 417 723

4 354 430,75

100

Опис

Статутний капiтал Товариства сплачено у повному обсязi. Додаткового випуску акцiй не вiдбувалося. Процедури лiстингу цiнних паперiв емiтента не вiдбувалося. Не торгуються на бiржовому та органiзацiйному позабiржовому ринках. Намiрiв щодо надання заяв для допуску на будь-яку бiржу емiтент не має. Мета додаткової емiсiї: д/н Спосiб розмiщення: д/н

11.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

Загальна кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (штук) - 287

287

у тому числі:

- сертифікатів акцій - 287

287

- сертифікатів облігацій - 0

0

- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)

Загальна кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук) - 168

168

у тому числі:

- сертифікатів акцій – 168

168

- сертифікатів облігацій - 0

0

- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)

Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук) у звітному періоді - 0

0

у тому числі:

- сертифікатів акцій - 0

0

- сертифікатів облігацій -0

0

- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)

12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

ВАТ "Первухiнський цукровий завод" створено в результатi приватизацiї державного пiдрприємства Первухiнський цукрокомбiнат в 1998 роцi, яке було засновано в 1979 роцi.

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попереднього звітного періоду

Емiтент дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв не має. Складається з цеху основного виробництва та допомiжних цехiв: цеху механiзацiї, транспортного цеху, ремонтної майстернi, будiвельної дiлянки, трьох буряко-заготiвельних пунктiв.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Немає.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Вiдповiдно до вимог НСБО у звiтному роцi були встановленi наступнi принципи облiковоє полiтики: - активи в облiку визначаються, якщо iснує можливiсть надходження пiдприємству економiчних вигiд; - передаючи в експлуатацiю малоцiннi та швидкозношуванi предмети нараховується 100 % зносу з вiднесенням на витрати операцiйної дiяльностi; - дебiторська заборгованiсть визначається активом, якщо iснує можливiсть надходження пiдприємству майбутнiх економiчних вигiд i можливо достовiрно визначити її суму; - розмiр резерву сумнiвних боргiв визначається по окремих дебiторах; - передаючи запаси на виробництво, при продажу та iншому вибуттю оцiнка запасiв здiйснюється методом середньозваженої собiвартостi; - зобов'язання визначаються, якщо товари, матерiали та iншi ресурси (роботи, послуги) отриманi пiдприємством вiд постачальника; - дохiд визначається в момент збiльшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює збiльшення власного капiталу; - витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку одночасно iз зменшенням активу або збiльшенням зобов'язання.

Текст аудиторського висновку

Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора)

щодо фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРВУХIНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" за 2011 рiк

Власникам цiнних паперiв

Керiвництву емiтента

м.Харкiв 23 квiтня 2012 р.

Загальнi умови виконання

Ми провели аудит рiчної фiнансової звiтностi ПАТ "ПЕРВУХIНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" за 2011 рiк, що виконана у вiдповiдностi з вимогами частини 2 ст.11 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та включає:

- Баланс станом на 31.12.2011 р.;

- Звiт про фiнансовi результати;

- Звiт про рух грошових коштiв;

- Звiт про власний капiтал;

- Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi.

Перевiрка фiнансової звiтностi ПАТ "ПЕРВУХIНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" (Товариства) проведена з вiдома Голови правлiння Куценко В.В., у вiдповiдностi з дiючим законодавством України у сферi господарської дiяльностi, встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку, формування i надання фiнансової звiтностi, а також прийнятими в Українi Мiжнародними стандартами контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутних послуг на пiдставi договору № 2603 вiд 26.03.2012 р.

Аудиторська перевiрка проводилась з 27.03.2012 р. по 20.04.2012 р.

Вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне вiдображення iнформацiї в фiнансових звiтах у вiдповiдностi до застосованої концептуальної основи фiнансової звiтностi та за органiзацiю внутрiшнього контролю, який би забезпечував запобiгання виникненню випадкiв шахрайства, несе управлiнський персонал Товариства.

Аудитори несуть вiдповiдальнiсть за висловлення думки щодо фiнансових звiтiв на пiдставi результатiв аудиторської перевiрки.

Основнi вiдомостi про емiтента

1.Найменування емiтента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРВУХIНСЬКИЙ

ЦУКРОВИЙ ЗАВОД"

2.Iдентифiкацiйний код ЄДР: 00373250

3.Дата первинної реєстрацiї: 05.02.1998 р.

4.Дата останньої реєстрацiйної дiї: 04.05.2011 р.

5.Мiсцезнаходження: 62131, Харкiвська обл., Богодухiвський р-н, смт.Гути, вул.Ленiна, 29

6.Основнi види дiяльностi (КВЕД):

15.83.0 Виробництво цукру

51.22.0 Оптова торгiвля квiтами та iншими рослинами

51.21.0 Оптова торгiвля зерном, насiнням та кормами для тварин

51.36.0 Оптова торгiвля цукром, шоколадними та кондитерськими виробами

Опис роботи

Дата фiнансової звiтностi- 08.02.2012 р.

Звiтний перiод : 01.01.2011 - 31.12.2011 р.

Перелiк документiв, що були наданi для перевiрки:

- установчi документи ПАТ <ПЕРВУХIНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД>;

- фiнансова звiтнiсть за 2011 рiк;

- регiстри сiнтетичного та аналiтичного облiку та iншi документи.

Для пiдготовки фiнансових звiтiв Товариство використовувало концептуальну основу, визначену у нацiональних положеннях (стандартах) бухгалтерського облiку.

З метою складання фiнансових звiтiв протягом 2011 р. на пiдприємствi були встановленi наступнi принципи облiкової полiтики:

- активи включаються до облiку, якщо iснує ймовiрнiсть одержання пiдприємством еко-номiчних вигод;

- дебiторська заборгованiсть визнається активом, якщо iснує можливiсть одержання пiдприємством майбутнiх економiчних вигод i може бути достовiрно визначена їх сума;

- зобов'язання визначаються, якщо матерiальнi активи та послуги отриманi пiдприємством вiд постачальникiв;

- доход визначається в момент збiльшення активу або зменшення зобов'язань;

- витрати визначаються одночасно iз зменшенням активу, або збiльшенням зобов'язань.

- нарахування амортизацiї основних засобiв здiйснюється iз застосуванням прямолiнiйного методу, виходячи iз строку корисного використання об'єктiв основних засобiв;

- одиницею облiку запасiв для цiлей вiдображення в бухгалтерському облiку вважається вид запасiв (визначений за найменуванням);

- для оцiнки запасiв при їх вибуттi (вiдпуску запасiв у виробництво, з виробництва, продажу, iншому вибуттi) на пiдприємствi застосовується середньозважений метод.

Аудиторська перевiрка проведена вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв аудиту, зокрема МСА № 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi" та МСА 720 <Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть, >, з урахуванням вимог до аудиторського висновку при розкриттi емiтентами ЦП (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених Рiшенням ДКЦПФР вiд 29.09.11р. № 1360..

Цi стандарти та вимоги зобов'язують аудитора планувати й здiйснювати перевiрку так, щоб одержати обгрунтовану впевненнiсть у тому, що фiнансова звiтнiсть не мiстiть суттєвих викривлень.

Обсяг аудиту визначено у вiдповiдностi з попередньо узгодженими умовами проведення перевiрки з урахуванням вимог спецiального законодавства щодо надання регулярної iнформацiї емiтентами цiнних папкрiв.

Аудитори використовували принцип вибiркової перевiрки iнформацiї i пiд час проведення перевiрки до уваги приймалися тiльки суттєвi помилки.

При проведеннi перевiрки проаналiзованi механiзми вiдображення господарських операцiй в бухгалтерському облiку та вибiркове дослiдження документацiї, на пiдставi якої такi операцiї були вiдображенi в облiку.

Аудиторська перевiрка включає отримання, на пiдставi виконаних процедур, доказiв, що пiдтверджують суми у фiнансовiй звiтностi та вiдомостi, що в нiй розкриваються. Аудит також включає дослiдження принципiв бухгалтерського облiку, що застосовуються керiвництвом пiдприємства, а також оцiнку загального представлення фiнансової звiтностi, з урахуванням впливу на складання фiнансової звiтностi тiльки суттєвих помилок.

При плануваннi та у процесi проведення перевiрки оцiнка рiвня суттєвостi здiйснювалася з урахуванням методичних рекомендацiй Мiнiстерства фiнансiв України, викладених у листi вiд 29.07.03 р. № 04230-04108 "Щодо суттєвостi у бухгалтерському облiку i звiтностi".

Вважаємо, що проведена аудиторська перевiрка та отриманi аудиторськi докази дають обгрунтовану пiдставу для висловлення думки щодо фiнансової звiтностi.

Загальний стан облiку протягом звiтного перiоду був задовiльним.

Аудитори не спостерiгали за проведенням iнвентаризацiї, що має бути проведена перед складанням рiчної фiнансової звiтностi, оскiльки ця подiя передувала укладенню договору.

Висновок

1. Для пiдготовки фiнансових звiтiв за 2011 рiк ПАТ "ПЕРВУХIНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" використовувало концептуальну основу фiнансової звiтностi, визначену нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку.

2. Аудитори вважають, що з урахуванням наведеної iнформацiї фiнансовi звiти ПАТ <ПЕРВУХIНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД> за 2011 рiк справедливо та достовiрно в усiх суттєвих аспектах вiдображають iнформацiю згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi та вiдповiдають вимогам дiючого законодавства.

3. Наведена iнформацiя та фiнансова звiтнiсть дають уявлення про реальний стан активiв i пасивiв та фiнансовий стан пiдприємства в цiлому.

Iнша допомiжна iнформацiя

1) Облiк активiв

У структурi активiв Товариства вартiсть необоротних активiв на 31.12.2011 р. складає 11521 тис. грн.

До складу необоротних активiв входять основнi засоби, нематерiальнi активи, незавершенi капiтальнi вкладення та вiдстроченi податковi активи. Класифiкацiя основних засобiв проведена за групами згiдно П(С)БУ №7 <Основнi засоби>.

Протягом звiтного перiоду ( з 01.04.2011 р.) вiдбулися змiни в в облiковiй полiтицi Товариства щодо механiзму облiку амортизацiї необоротних активiв внаслiдок вiдповiдних змiн в законодавствi.

Вартiсть оборотних активiв, що вiдображенi в балансi, становить 25863 тис. грн.

Аудитори вважають, що розкриття iнформацiї за видами активiв здiйснено вiдповiдно до вимог нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.

2) Облiк зобов'язань

До складу зобов'язань Товариства станом на 31.12.2011 р. входять довгостроковi та поточнi зобов`язання. Розмiр поточних зобов`язань становить - 9904 тис. грн., довгострокових зобов"язань - 12534 тис.грн.

Аудитори вважають, що розкриття iнформацiї за видами зобов"язань здiйснено вiдповiдно до вимог нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.

3) Вартiсть чистих активiв

Вартiсть чистих активiв (власного капiталу) станом на 31.12.2011 гр. вiдповiдає вимогам вiдносно вартостi чистих активiв, визначених в частинi третiй статтi 155 Цивiльного кодексу України.

4) Облiк фiнансових результатiв (чистого прибутку)

Данi про доходи, витрати та чистий прибуток Товариства та результат дiяльностi за 2011 рiк наданi у Звiтi про фiнансовi результати.

За результатами звичайної дiяльностi Товариство у 2011 р. отримало прибуток в розмiрi 2497 тис. грн.

Аудитори вважають, що розкриття iнформацiї щодо обсягу чистого прибутку вiдповiдає вимогам нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.

5) Показники фiнансового стану

Джерелом аналiзу фiнансового стану є данi, що мiстяться у рiчнiй фiнансової звiтностi, представленої до перевiрки, з урахуванням прийнятого рiвня суттєвостi.

Фiнансовий стан Товариства на 31.12.2011 року характеризують наступнi економiчнi показники платоспроможностi, фiнансової стiйкостi та рентабельностi :

1.Коефiцiєнти лiквiдностi

1.1.Коефiцiент загальної лiквiдностi (коефiцiєнт покриття): 2,61

1.2. Коефiцiент абсолютної лiквiдностi: 0,002

1.3. Коефiцiєнт розрахункової лiквiдностi: 1,15

2.Коефiциєнти платоспроможностi (фiнансової стiйкостi)

2.1.Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi: 0,67

2.2.Коефiцiєнт фiнансової незалежностi (автономiї): 0,4

3.Вартiсть власних оборотних засобiв (тис.грн.): 3425

4.Рентабельнiсть продаж: 0,04

5.Рентабельнiсть виробництва: 0,083

Аудитори зазначають, що протягом звiтного року показники загальної платоспроможностi та фiнансової стiйкостiТовариства суттєво не змiнились.

Суттєва рiзниця мiж значеннями коефiцiєнту покриття та коефiцiєнту розрахункової лiквiдностi свiдчить про те, що одним iз джерел формування майна (активiв) товариства є довгостроковi зобов"язання (iнакше - вiдстрочка виконання зобов"язань з боку кредиторiв згiдно умов мирової угоди).

У вiдповiдностi до МСА 570 <Безперервнiсть> аудиторами отриманi достатнi аудиторськi докази щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi пiд час складання фiнансової звiтностi. На нашу думку,на пiдприємствi вiдсутнi такi подiї та умови, якi окремо або в сукупностi можуть поставити пiд значний сумнiв здатнiсть суб'єкта господарювання безперервно продовжувати господарську дiяльнiсть протягом наступних дванадцяти мiсяцiв.

6) Подiї пiсля дати балансу

Важливих та суттєвих подiй, якiб могли призвести до можливих ризикiв, в перiод з 31.12.2011 р. до дати складання цього звiту не виявлено.

7) Вiдповiднiсть показникiв фiнансової звiтностi iншiй iнформацiї

Суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю та iншою iнформацiєю, що розкривається Товариством при наданнii регулярної iнформацiї, не виявлено.

8) Виконання значних правочинiв

Аудитори зазначають, що Товариство протягом звiтного року здiйсненювало значнi правочини, обсяг яких перевищує 10 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останьої рiчної фiнансової звiтностi. Повноваження на здiйснення значних провочинiв пiдтверджено рiшеннями Наглядової ради Товариства у вiдповiдностi до норм ст.70 Закону України "Про акцiонернi товариства".

9) Ризики суттєвого викривлення

У вiдповiдностi до МСА 240 <Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi> аудитори провели iдентифiкацiю та оцiнку ризикiв суттєвого викривлення внслiдок шахрайства та зазначають, що суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок навмисних дiй (шахрайства) при перевiрцi не виявлено.

10) Стан корпоративного управлiння

Аудитори вважать, що загальний стан корпоративного управлiння в Товариствi є задовiльним. Повноваження органiв управлiння Товариства здiйснювались вiдповiдно до положень Статуту.

11) Особлива iнформацiя про емiтента

Аудитори зазначають, що в ходi перевiрки не виявлено дiй, визначених у частинi першiй статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" в якостi особливої iнформацiї, що потребує розкриття, а саме таких дiй iз зазначеного перелiку, якi вiдбулися протягом звiтного року та могли б вплинути на фiнансово-господарський стан Товариства та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв.

Основнi вiдомостi про аудитора

Яковлев Олексiй Володимирович;

Iдентифiкацiйний код ЄДР - 2818505030;

Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 4045 вiд 29.07.2007 р.;

Сертифiкат аудитора: № 006335 вiд 20.07.2012 р.;

Мiсце проживання: 61202, м .Харкiв, пр.Л.Свободи, 35, кв.411;

Тел. (098) 416-24-22.

Аудиторський висновок укладено у 3-х примiрниках.

Два примiрники переданi керiвництву Товариства, в тому числi для надання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, один примiрник знаходиться у аудитора.

Аудитор ...................................... О.В.Яковлев

Аудитор .................................... Ю.В. Шабанов

Сертифiкат аудитора № 004785

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання

Основною продукцiґю пiдприґмства є цукор-пiсок, а послугою - переробка цукрових бурякiв. Крiм основного виду дiяльностi - виробництво цукру, емiтент прораховує можливiсть випуску iнших товарiв народного вжитку та послуг. Виробництво цукру має сезонний характер, тому логiчно говорити про пряму залежнiсть дiяльностi емiтента вiд сезонних змiн. Пiдприємство працює на давальницькiй схемi переробки цукросировини, при якiй 54,9 % продукцiї залишається у власникiв сировини, а те, що залишилось - реалiзується пiдприємствам харчової промисловостi м. Харкова та Харкiвської областi. Основним споживачем є ПАТ "Харкiвська бiсквiтна фабрика". Основний ризик в дiяльностi емiтента є клiматичнi умови в перiод вирощування цукрових бурякiв основними постачальниками. Джерела сировини: закупка цукрових бурякiв у сiльгосп-товаровиробникiв або давальницька переробка цiєї сировини. Проблем у забезпеченнi сировиною пiдприємство не має. Цiни на сировину прямо пропорцiйнi цiнам на матерiали та засоби виробництва, що використовуються для вирощування цукрових бурякiв. Рiвень впровадження нових технологiй --на 15%. Кiлькiсть постачальникiв у 2011 роцi: всього 122, в т.ч. 39 - великотоварнi господарства, 21 - малi фермерськi господарства, 62 - приватнi особи. Щодо матерiалiв, то основними постачальниками є Комсомольське рудоуправлiння - вапняк, ТОВ "Полiпак" - мiшки, ТОВ "Монолiт" - вугiлля, ДК "Газ України".

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з її господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування

В 2007 роцi проведена замiна центрiфуг I продукту на центрифуги марки ВМА-6-1750 на суму 2523,9 тис. грн. В цьому ж роцi реалiзовано трактор "Магнум", як не потрiбний заводу вартiстю 136, 8 тис. грн. з ПДВ. В 2008 роцi придбано автобус Iкарус - 1 шт. на суму 39 тис. грн., придбано площадку продольного перекидання для БУМ - 1 шт. на суму - 345 тис. грн., також придбано камерний фiльтр KF - 1200 - 1 шт. на суму 799 тис. грн. В 2008 роцi реалiзовано центрифуги 1 продукта, якi не потрiбнi для заводу, в кiлькостi - 6 шт. на суму 333 тис. грн. У 2009 роцi придбано площадку до БУМ - 340,8 тис. грн., бурякорiзку - 152,4 тис. грн., перетворювач частот - 107,2 тис. грн. У 2010 роцi придбано площадку до БУМ - 357,5 тис. грн.., перетворювач частот - 106,7 тис. грн., АСУТП "Сахар ПР" - 139,0 тис. грн., камерний фiльтр "KF -1200" - 143,0 тис. грн., автомобiль "Мазда" - 295,0 тис. грн. У 2011 роцi придбано площадку до БУМ - 163,5 тис. грн., новi фiльтри - 387,5 тис. грн.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Станом на 31.12.2011 р. завод володiє основними засобами первiсна вартiсть яких складаґ - 43195 тис. грн., залишкова - 9714 тис. грн. За звiтний рiк вартiсть основних засобiв збiльшилась на 924 тис. грн. Знос основних засобiв складає - 77,5%. Виробничi потужностi - переробка 3000 т. цукрового буряка на добу. Основнi засоби використовуються на 100% лише в сезон виробництва. Мiсцезнаходження основних засобiв - територiя Первухiнського цукрового заводу. По можливостi, пiдприємство намагається кожного року удосконалити основнi засоби, переважно за рахунок кредитних коштiв, з метою зростання виробничих потужностей та зменшення енергозатрат.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

На цей час у галузi становище досить складне. Основною проблемою є недостатня кiлькiсть сировини, так як на протязi останнiх трьох рокiв у зв'язку з несприятливими погодними умовами в бурякосiючих господарствах мав мiсце неврожай цукрових бурякiв. У зв'язку з цим, пiдприємство не використовує свiй потенцiал у повному обсязi. Недосконале податкове законодавство, високi цiни на енергоносiї, несприятливi економiчнi умови у країнi - все це заважає розвитку пiдприємства.

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

Згiдно акту перевiрки Богодухiвськоє ДПI № 237/233/373250 вiд 12.04.2011 року сплачена штрафна санкцiя з податку на додану вартiсть - 24,7 тис. грн., податок на прибуток - 67,9 тис. грн.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

У звiтному роцi пiдприємство зовнiшнiх iнвестицiй не мало, фiнансування вiдбувалося за заємнi кошти та банкiвськi кредити.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів

На кiнець звiтного перiоду пiдприємство укладених, але не виконаних договорiв, не має

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

У наступному роцi пiдприємство планує продовжувати виробництво цукру, хоча проблеми з забезпеченням цукросировиною стоять набагато гострiше, нiж у попередньому роцi.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Емiтент дослiджень i технiчних розробок не проводить.

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

Таких справ Емiтент не має.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Немає.

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

10 654

9 226

0

0

10 654

9 226

будівлі та споруди

3 963

3 719

0

0

3 963

3 719

машини та обладнання

5 575

4 595

0

0

5 575

4 595

транспортні засоби

698

620

0

0

698

620

інші

418

292

0

0

418

292

2. Невиробничого призначення:

540

488

0

0

540

488

будівлі та споруди

540

488

0

0

540

488

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

11 194

9 714

0

0

11 194

9 714

Опис

Термiн та умови користування основними засобами (за основними групами): У 2011 роцi основнi засоби використовувалися повнiстю, проводилися ремонти та їх модернiзацiя.

Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець року складає 43195 тис. грн.

Ступiнь зносу основних засобiв: 77,5%.

Ступiнь використання основних засобiв: Основнi засоби використовуються в господарськiй дiяльностi на 100%.

Сума нарахованого зносу протягом 2011 року складає 2387 тис. грн.

Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв зумовленi: Суттєвих змiн не було.

Iнформацiя про всi обмеження на використання майна емiтента: В податковiй заставi майно не знаходиться, але знаходиться в заставi банка. Заставна вартiсть складає - 16600,0 тис. грн.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)

14 946

12 567

Статутний капітал (тис.грн.)

4 354

4 354

Скоригований статутний капітал (тис.грн.)

4 354

4 354

Опис

Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004р. №485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi). Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 10592 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 10592 тис. грн. Рiзниця мiж мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 8213тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 8213тис. грн.

Висновок

Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства не менше вiд статутного капiталу (скоригованого). Вимоги п.3. ст. 155 Цивiльного Кодексу Украєни дотримуються.

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

3 915

X

X

у тому числі:

Кредити банку

25.05.2010

0

22

25.12.2011

Кредити банку

01.08.2011

3 915

13,81

30.06.2012

Зобов’язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

д/н

30.12.1899

0

0

30.12.1899

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

д/н

30.12.1899

0

0

30.12.1899

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

д/н

30.12.1899

0

0

30.12.1899

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0

X

X

д/н

30.12.1899

0

0

30.12.1899

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

д/н

30.12.1899

0

X

30.12.1899

Податкові зобов'язання

X

1 011

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

17 512

X

X

Усього зобов'язань

X

22 438

X

X

Опис

В травнi 2010 року Товариством було отримано кредит банку у розмiрi 6700 тис.грн з термiном погашення 25.12.2011р. У серпнi 2011 року Товариством було отримано кредит банку у розмiрi 5165 тис.грн з термiном погашення 31.06.2012р. Непогашена частина кредиту станом на 31.12.2011 року становить 3915 тис. грн.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2009

1

0

2

2010

1

0

3

2011

1

0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?

Так

Ні

Реєстраційна комісія

X

Акціонери

X

Реєстратор

X

Депозитарій

X

Інше (запишіть)

д/н

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів та/або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так

Ні

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть)

д/н

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

Так

Ні

Реорганізація

X

Внесення змін до статуту товариства

X

Прийняття рішення про зміну типу товариства

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

X

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень

X

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень

X

Інше (запишіть)

1. Звiт про результати фiнансово-господарськоє дiяльностi Товариства за 2009 рiк. Основнi напрямки дiяльностi на 2010 рiк. 2. Звiт та висновки Ревiзiйноє комiсiє, затвердження рiчного звiту та балансу Товариства.3. Звiт Наглядовоє ради. 4. Затвердження фiнансових результатiв за звiтний рiк та порядок покриття збиткiв (розподiл прибутку) отриманих у 2009 роцi.5. Внесення змiн до складу Наглядовоє ради. 6. Переведення випуску акцiй Товариства - з документарноє форми в бездокументарну форму iснування (дематерiалiзацiя випуску акцiй). 7. Затвердження Рiшення про дематерiалiзацiю. 8. Визначення дати припинення ведення реґстру. 9. Внесення та затвердження змiн до Статуту шляхом викладення його у новiй редакцiє.

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? так

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

5

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

1

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій

4

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

1

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 0

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інше (запишіть)

д/н

Інше (запишіть)

д/н

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні) ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

д/н

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть)

д/н

X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

Інше (запишіть)

д/н

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) так

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 2

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

Загальні збори акціонерів

Засідання наглядової ради

Засідання правління

Члени правління (директор)

ні

ні

так

Загальний відділ

ні

ні

ні

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

ні

ні

ні

Юридичний відділ (юрист)

так

так

ні

Секретар правління

ні

ні

ні

Секретар загальних зборів

ні

ні

ні

Секретар наглядової ради

ні

ні

ні

Корпоративний секретар

ні

ні

ні

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами

ні

ні

ні

Інше (запишіть)

д/н

ні

ні

ні

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

ні

так

ні

ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

ні

так

ні

ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету

так

ні

ні

ні

Обрання та відкликання голови правління

так

ні

ні

ні

Обрання та відкликання членів правління

так

ні

ні

ні

Обрання та відкликання голови наглядової ради

так

ні

ні

ні

Обрання та відкликання членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів правління

ні

так

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

ні

ні

ні

ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління

ні

ні

ні

ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

ні

ні

ні

ні

Затвердження аудитора

ні

ні

ні

ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

ні

ні

ні

ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган (правління)

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть)

д/н

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

так

так

ні

ні

ні

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

ні

так

ні

ні

ні

Інформація про склад органів управління товариства

так

ні

ні

ні

ні

Статут та внутрішні документи

ні

ні

так

ні

ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

ні

ні

так

ні

ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

ні

ні

ні

ні

ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

X

Наглядова рада

X

Правління або директор

X

Інше (запишіть)

д/н

Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) ні

З якої причини було змінено аудитора?

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

д/н

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так

Ні

Ревізійна комісія

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

Так

Ні

З власної ініціативи

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

Інше (запишіть)

д/н

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть)

д/н

X

Обновлено 28.04.2012 21:59