Отчетность 2011 ч3 Печать
Автор: Administrator   
28.04.2012 21:51

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?

 

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

Так, плануємо розпочати переговори

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

Не визначились

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні) так

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень особи

X

Не задовольняли умови договору з особою

X

Особу змінено на вимогу:

акціонерів

X

суду

X

Інше (запишіть)

У зв'язку з переведенням акцiй у бездокументарну форму iснування прийнято рiшення про обрання депозитарiя вiдкрите акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй Украєни" з яким буде укладено договiр про обслуговування емiсiє цiнних паперiв та у якого буде депоновано глобальний сертифiкат випуску простих iменних акцiй ВАТ "Первухiнський цукровий завод".

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 01.01.1900; яким органом управління прийнятий: д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:

д/н

Звіт про корпоративне управління

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів

5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи

6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

загальний стаж аудиторської діяльності

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

наявність механізму розгляду скарг

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду

 

КОДИ

 

Дата

29.12.2011

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРВУХIНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД"

за ЄДРПОУ

00373250

Територія

Харківська область, смт Гути

за КОАТУУ

6320855300

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Орган державного управління

за СПОДУ

Вид економічної діяльності

Виробництво цукру

за КВЕД

15.83.0

Середня кількість працівників (1):

Одиниця виміру: тис.грн.

Адреса: 62131, Харківська обл., Богодухiвський р-н, смт. Гути, вул. Ленiна, буд. 29

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс

на 31.12.2011 p.

Форма №1

 

Код за ДКУД

1801001

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

010

0

0

первісна вартість

011

84

84

накопичена амортизація

012

( 84 )

( 84 )

Незавершені капітальні інвестиції

020

1 382

1 380

Основні засоби:

залишкова вартість

030

11 194

9 714

первісна вартість

031

42 361

43 195

знос

032

( 31 167 )

( 33 481 )

Довгострокові біологічні активи:

справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

первісна вартість

036

0

0

накопичена амортизація

037

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

0

0

інші фінансові інвестиції

045

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

0

0

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

0

0

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

0

0

Знос інвестиційної нерухомості

057

( 0 )

( 0 )

Відстрочені податкові активи

060

428

427

Гудвіл

065

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Гудвіл при консолідації

075

0

0

Усього за розділом I

080

13 004

11 521

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

2 599

2 395

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

24

13

Готова продукція

130

16 029

20 858

Товари

140

54

4

Векселі одержані

150

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

188

1 202

первісна вартість

161

188

1 202

резерв сумнівних боргів

162

( 0 )

( 0 )

Дебіторська заборгованість за рахунками:

за бюджетом

170

0

0

за виданими авансами

180

153

309

з нарахованих доходів

190

0

0

із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

253

268

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

16

17

у тому числі в касі

231

2

5

в іноземній валюті

240

4

0

Інші оборотні активи

250

967

797

Усього за розділом II

260

20 287

25 863

III. Витрати майбутніх періодів

270

0

0

ІV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

33 291

37 384

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

4 354

4 354

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

12 332

12 332

Інший додатковий капітал

330

0

0

Резервний капітал

340

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-4 119

-1 740

Неоплачений капітал

360

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

370

( 0 )

( 0 )

Накопичена курсова різниця

375

0

0

Усього за розділом I

380

12 567

14 946

Частка меншості

385

0

0

II. Забезпечення таких витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

0

0

Інші забезпечення

410

0

0

Сума страхових резервів

415

0

0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

0

0

Цільове фінансування (2)

420

0

0

Усього за розділом II

430

0

0

ІІІ. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

440

0

0

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

0

0

Відстрочені податкові зобов’язання

460

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

470

12 939

12 534

Усього за розділом ІІІ

480

12 939

12 534

IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

6 700

3 915

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

0

0

Векселі видані

520

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

169

4 690

Поточні зобов’язання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

20

20

з бюджетом

550

708

1 011

з позабюджетних платежів

560

0

0

зі страхування

570

53

68

з оплати праці

580

128

161

з учасниками

590

0

0

із внутрішніх розрахунків

600

0

0

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

7

39

Усього за розділом IV

620

7 785

9 904

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

33 291

37 384

(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.

(2) З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги

(421)

0

Примітки: Валюта баланса станом на 31.12.2011р. становить 37384 тис.грн., та порiвнюючи з початком року збiльшилась на 4093 тис.грн. Збiльшення валюти баланса вiдбулося за рахунок оборотних активiв на 5576 тис.грн. i зменшення необоротних активiв 1483 тис. грн. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи послуги збiльшилась на 1014 тис. грн, а готова продукцiя збiльшилась на 4829 тис. грн., що позитивно впливаґ на фiнасовий стан Товариства та його платоспроможнiсть. Також слiд вiдмiтити, що Товариство протягом року погасило короткостроковi кредити банкiв у розмiрi 7950 тис. грн. та iнших довгострокових зобов'язань у розмiрi 405 тис. грн. та отримало позику у сумi 5165 тис. грн. але порiвнючи кредиторську заборгованiсть за товари роботи послуги з початку року ми вiдмiчаґмо, що вищезазначена заборгованiсть збiльшилась на 4521 тис. грн.

Керівник Куценко Володмир Вiкторович

Головний бухгалтер Шило Вiра Григорiвна

 

КОДИ

 

Дата

31.12.2011

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРВУХIНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД"

за ЄДРПОУ

00373250

Територія

Харківська область, смт Гути

за КОАТУУ

6320855300

Орган державного управління

за СПОДУ

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

Виробництво цукру

за КВЕД

15.83.0

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру: тис.грн.

Звіт про фінансові результати

за 2011 рік

Форма №2

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Код за ДКУД

1801003

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

148 858

100 951

Податок на додану вартість

015

( 20 080 )

( 13 330 )

Акцизний збір

020

( 0 )

( 0 )

025

( 0 )

( 0 )

Інші вирахування з доходу

030

( 0 )

( 0 )

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

128 778

87 621

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

040

( 118 959 )

( 73 412 )

Валовий прибуток:

прибуток

050

9 819

14 209

збиток

055

( 0 )

( 0 )

Інші операційні доходи

060

31 568

22 994

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

061

0

0

Адміністративні витрати

070

( 3 980 )

( 3 678 )

Витрати на збут

080

( 1 048 )

( 1 398 )

Інші операційні витрати

090

( 31 672 )

( 22 966 )

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

091

( 0 )

( 0 )

Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток

100

4 687

9 161

збиток

105

( 0 )

( 0 )

Доход від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові доходи

120

0

8

Інші доходи (1)

130

0

0

Фінансові витрати

140

( 592 )

( 949 )

Втрати від участі в капіталі

150

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

160

( 181 )

( 43 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток

170

3 914

8 177

збиток

175

( 0 )

( 0 )

у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

176

0

0

у т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

177

( 0 )

( 0 )

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

( 1 417 )

( 2 166 )

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

прибуток

190

2 497

6 011

збиток

195

( 0 )

( 0 )

Надзвичайні:

доходи

200

0

0

витрати

205

( 0 )

( 0 )

Податки з надзвичайного прибутку

210

( 0 )

( 0 )

Частка меншості

215

0

0

Чистий:

прибуток

220

2 497

6 011

збиток

225

( 0 )

( 0 )

Забезпечення матеріального заохочення

226

0

0

(1) З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою

(131)

0

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

76 032

34 206

Витрати на оплату праці

240

8 062

6 363

Відрахування на соціальні заходи

250

2 918

2 342

Амортизація

260

2 392

2 488

Інші операційні витрати

270

11 041

8 897

Разом

280

100 445

54 296

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

17416

17416

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

17416

17416

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

320

143,37391

345,1424

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

330

143,37391

345,1424

Дивіденди на одну просту акцію

340

0

0

Примітки: Чистий прибуток Товариства за 2011 рiк становить 2497 тис. грн. (порiвнюючи з 2010 р. чистий прибуток зменшився на 3514 тис. грн.) Зменшення вищезазначеного показника у першу чергу повязано iз збiльшенням матерiальних витрат на 41826 тис. грн. та iншими опецiйними витратами 2144 тис. грн. але також слiд вiдмiтити, що хоча чистий дохiд вiд реалiзацiє продукцiє (товарiв, робiт, послуг) зрiс на 41157 тис. грн. порiвнюючи з 2010 роком, але у звязку iз збiльшенням собiвартостi реалiзованоє продукцiє валовий прибуток порiвнюючи з 2010 роком зменшився на 4390 тис. грн. та складаґ 9819 тис. грн.

Керівник Куценко Володмир Вiкторович

Головний бухгалтер Шило Вiра Григорiвна

 

КОДИ

 

Дата

31.12.2011

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО

"ПЕРВУХIНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД"

за ЄДРПОУ

00373250

Територія

Харківська область, смт Гути

за КОАТУУ

6320855300

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

Виробництво цукру

за КВЕД

15.83.0

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру: тис.грн.

Звіт про рух грошових коштів

За 2011 pік

Форма №3

 

Код за ДКУД

1801004

Стаття

Код

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

68 683

54 762

Погашення векселів одержаних

015

0

0

Покупців і замовників авансів

020

35 576

16 206

Повернення авансів

030

2

2 725

Установ банків відсотків за поточними рахунками

035

0

0

Бюджету податку на додану вартість

040

0

0

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

045

0

0

Отримання субсидій, дотацій

050

0

8

Цільового фінансування

060

0

0

Боржників неустойки (штрафів, пені)

070

0

0

Інші надходження

080

27 978

20 841

Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг)

090

( 46 770 )

( 32 920 )

Авансів

095

( 40 319 )

( 27 010 )

Повернення авансів

100

( 12 )

( 22 )

Працівникам

105

( 6 306 )

( 4 937 )

Витрат на відрядження

110

( 94 )

( 117 )

Зобов'язань з податку на додану вартість

115

( 844 )

( 2 032 )

Зобов'язань з податку на прибуток

120

( 1 246 )

( 2 722 )

Відрахувань на соціальні заходи

125

( 3 195 )

( 2 433 )

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

130

( 1 705 )

( 1 407 )

Цільових внесків

140

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

145

( 28 360 )

( 21 305 )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

3 388

-363

Рух коштів від надзвичайних подій

160

0

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

3 388

-363

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Реалізація:

фінансових інвестицій

180

0

0

необоротних активів

190

0

0

майнових комплексів

200

0

0

Отримані:

відсотки

210

0

0

дивіденди

220

0

0

Інші надходження

230

0

0

Придбання:

фінансових інвестицій

240

( 0 )

( 0 )

необоротних активів

250

( 0 )

( 8 )

майнових комплексів

260

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

270

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

0

-8

Рух коштів від надзвичайних подій

290

0

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

0

-8

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження власного капіталу

310

0

0

Отримані позики

320

5 165

6 700

Інші надходження

330

0

0

Погашення позик

340

( 7 950 )

( 5 417 )

Сплачені дивіденди

350

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

360

( 601 )

( 954 )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

-3 386

329

Рух коштів від надзвичайних подій

380

0

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

-3 386

329

Чистий рух коштів за звітний період

400

2

-42

Залишок коштів на початок року

410

20

64

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

-5

-2

Залишок коштів на кінець року

430

17

20

Примітки: Чистий рух грошових коштiв вiд операцiйноє дiяльностi за 2011 рiк станвить 2388 тис. грн. Основними джерелами надходженняя ґ ралiзацiя продукцiє у розмiрi 68683 тис. грн. (порiвнюючи з 2010 роком збiльшення на 13921 тис. грн.); аванси покупцiв та замовникiв 35576 тис. грн. (збiльшення iз аналогiчним перiодом на 19370 тис. грн. ); iншi надходження 27978 тис. грн. (збiльшення iз аналогiчним перiодом на 7137 тис. грн. ). Основними статтями витрат Товариства вiд операцiйноє дiяльностi були кiпiвля товарiв, зобовязань з рiзних податкiв i зборiв якi сплачуґ Товариство, витрат на оплату працi працiвникiв та вiдрахувань соцiальнi заходи загальнi розмiри яких становить 128851 тис. грн. Залишок коштiв на кiнець 2011 року складаґ 17 тис. грн.

Керівник Куценко Володмир Вiкторович

Головний бухгалтер Шило Вiра Григорiвна

 

КОДИ

 

 

Дата

31.12.2011

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРВУХIНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД"

за ЄДРПОУ

00373250

 

Територія

Харківська область, смт Гути

за КОАТУУ

6320855300

 

Орган державного управління

за СПОДУ

 

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

 

Вид економічної діяльності

Виробництво цукру

за КВЕД

15.83.0

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

Одиниця виміру: тис.грн.

 

Звіт про власний капітал

за 2011 рік

Форма №4

 

Код за ДКУД

1801005

 

Стаття

Код рядка

Статутний капітал

Пайовий капітал

Додатковий вкладений капітал

Інший додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподі-

лений прибуток

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Залишок на початок року

010

4 354

0

12 332

0

0

-4 119

0

0

12 567

 

Коригування:

 

Зміна облікової політики

020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Виправлення помилок

030

0

0

0

0

0

-118

0

0

-118

 

Інші зміни

040

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Скоригований залишок на початок року

050

4 354

0

12 332

0

0

-4 237

0

0

12 449

 

Переоцінка активів:

 

Дооцінка основних засобів

060

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Уцінка основних засобів

070

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

 

Дооцінка незавершеного будівництва

080

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Уцінка незавершеного будівництва

090

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

 

Дооцінка нематеріальних активів

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Уцінка нематеріальних активів

110

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

 

120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

130

0

0

0

0

0

2 497

0

0

2 497

 

Розподіл прибутку:

 

Виплати власникам (дивіденди)

140

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Спрямування прибутку до статутного капіталу

150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Відрахування до резервного капіталу

160

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Внески учасників:

 

Внески до капіталу

180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Погашення заборгованості з капіталу

190

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Вилучення капіталу:

 

Викуп акцій (часток)

210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Перепродаж викуплених акцій (часток)

220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Анулювання викуплений акцій (часток)

230

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Вилучення частки в капіталі

240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Зменшення номінальної вартості акцій

250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Інші зміни в капіталі:

 

Списання невідшкодованих збитків

260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Безкоштовно отримані активи

270

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

280

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Разом змін в капіталі

290

0

0

0

0

0

2 497

0

0

2 497

 

Залишок на кінець року

300

4 354

0

12 332

0

0

-1 740

0

0

14 946

 

Примітки: Власний капiтал Товариства станом на 31.12.2011року збiльшився з початку звiтного року на 2379 тис. грн. та складаґ 14946 тис. грн. за рахунок рiзницi мiж чистим прибутком Товариства на кiнець звiтного перiоду 2497 тис. грн. та виправлення помилок 118 тис. грн.

Керівник Куценко Володмир Вiкторович

Головний бухгалтер Шило Вiра Григорiвна

 

КОДИ

 

Дата

31.12.2011

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРВУХIНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД"

за ЄДРПОУ

00373250

 

Територія

Харківська область, смт Гути

за КОАТУУ

6320855300

 

Орган державного управління

за СПОДУ

 

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

 

Вид економічної діяльності

Виробництво цукру

за КВЕД

15.83.0

 

Одиниця виміру

тис.грн.

Примітки до річної фінансової звітності

за 2011 pік

Форма №5

I. Нематеріальні активи

090

 

Код за ДКУД

1801008

Групи нематеріальних активів

Код рядка

Залишок на початок року

Надійшло за рік

Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)

Вибуло за рік

Нараховано амортизації за рік

Втрати від зменшення корисності за рік

Інші зміни за рік

Залишок на кінець року

 

первісна (пероцінена) вартість

накопи-чена аморти-зація

первісної (пере-оціненої вартості)

накопи-ченої аморти-зації

первісна (пере-оцінена вартість)

накопи-чена аморти-зація

первісної (пере-оціненої вартості)

накопи-ченої аморти-зації

первісна (пере-оцінена вартість)

накопи-чена аморти-зація

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

Права користування природними ресурсами

010

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Права користування майном

020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Права на комерційні позначення

030

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Права на об'єкти промислової властивості

040

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Авторське право та суміжні з ним права

050

84

84

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84

84

 

060

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Інші нематеріальні активи

070

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Разом

080

84

84

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84

84

 

Гудвіл

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(081)

0

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

(082)

0

вартість створених підприємством нематеріальних активів

(083)

0

З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

(084)

0

З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(085)

0

II. Основні засоби

Групи основних засобів

Код рядка

Залишок на початок року

Надійшло за рік

Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)

Вибуло за рік

Нараховано амортизації за рік

Втрати від зменшення корисності

Інші зміни за рік

Залишок на кінець року

у тому числі

одержані за фінансовою орендою

передані в оперативну оренду

первісна (пероцінена) вартість

знос

первісної (пере-оціненої) вартості

зносу

первісна (пере-оцінена) вартість

знос

первісної (пере-оціненої) вартості

зносу

первісна (пере-оцінена) вартість

знос

первісна (пере-оцінена) вартість

знос

первісна (пере-оцінена) вартість

знос

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

Земельні ділянки

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Інвестиційна нерухомість

105

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Капітальні витрати на поліпшення земель

110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Будинки, споруди та передавальні пристрої

120

15 690

11 187

0

0

0

0

0

296

0

0

0

15 690

11 483

0

0

0

0

 

Машини та обладнання

130

23 379

17 804

899

0

0

76

67

1 880

0

0

0

24 202

19 617

0

0

0

0

 

Транспортні засоби

140

2 332

1 634

0

0

0

0

0

79

0

0

0

2 332

1 713

0

0

0

0

 

Інструменти, прилади, інвентар (меблі)

150

960

542

22

0

0

16

11

132

0

0

0

966

663

0

0

0

0

 

Тварини

160

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Багаторічні насадження

170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Інші основні засоби

180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Бібліотечні фонди

190

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Малоцінні необоротні матеріальні активи

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Тимчасові (нетитульні) споруди

210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Природні ресурси

220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Інвентарна тара

230

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Предмети прокату

240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Інші необоротні матеріальні активи

250

0

0

5

0

0

0

0

5

0

0

0

5

5

0

0

0

0

 

Разом

260

42 361

31 167

926

0

0

92

78

2 392

0

0

0

43 195

33 481

0

0

0

0

 

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності

(261)

0

вартість оформлених у заставу основних засобів

(262)

0

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

(263)

0

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

(264)

5 337

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів

(264.1)

0

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

(265)

0

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

(265.1)

0

З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

(266)

0

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

(267)

0

З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

(268)

0

Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(269)

0

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника

Код рядка

За рік

На кінець року

1

2

3

4

Капітальне будівництво

280

0

1 382

Придбання (виготовлення) основних засобів

290

919

-2

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів

300

5

0

Придбання (створення) нематеріальних активів

310

0

0

Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів

320

0

0

Інші

330

0

0

Разом

340

924

1 380

Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість

(341)

0

Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій

(342)

0

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника

Код рядка

За рік

На кінець року

довгострокові

поточні

1

2

3

4

5

А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:

асоційовані підприємства

350

0

0

0

дочірні підприємства

360

0

0

0

спільну діяльність

370

0

0

0

Б. Інші фінансові інвестиції в:

частки і паї у статутному капіталі інших підприємств

380

0

0

0

акції

390

0

0

0

облігації

400

0

0

0

інші

410

0

0

0

Разом (розд. А + розд. Б)

420

0

0

0

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю

(421)

0

за справедливою вартістю

(422)

0

за амортизованою вартістю

(423)

0

З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю

(424)

0

за справедливою вартістю

(425)

0

за амортизованою собівартістю

(426)

0

V. Доходи і витрати

Найменування показника

Код рядка

Доходи

Витрати