Протокол 10 Печать
Автор: Administrator   
30.04.2013 08:34

 

Протокол № 10

Загальних зборів акціонерів

ПАТ "Первухінський цукровий завод"

 

Місце проведення зборів: Харківська обл., Богодухівський р-н, сел. Гути, вул. Леніна, 29.

Початок загальних зборів: 14 час. 00 мин. 23 квітня 2013 р.

Закінчення загальних зборів: 15 час. 00 мин. 23 квітня 2013 р.

Збори відкриває голова правління ПАТ «Первухінський цукровий завод» Куценко Володимир Вікторович:

Шановні акціонери!

Сьогодні проводяться Загальні збори акціонерів, скликані Правлінням ПАТ «Первухінський цукровий завод».

Реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибули для участі в Загальних зборах, провела реєстраційна комісія – голова комісії Стасенко Людмила Олександрівна.

Стасенко Л.О.

Реєстрація проводилась с 12.45 год. до 13.45 год. 23 квітня 2013 року на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 17 квітня 2013 року. Станом на 13.45 год. 23.04.2013 року реєстраційною комісією зареєстровані акціонери та їх представники, котрі володіють 11 617 703 простих іменних акцій (голосів), що складає 66,7 % від загальної кількості простих іменних акцій або загальної кількості голосів всіх акціонерів Товариства.

Згідно ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори акціонерів вважаються правомочними приймати рішення, якщо в зборах приймають участь акціонери (представники акціонерів), які володіють в сукупності більш ніж 60% голосів, тобто є кворум.

За результатами реєстрації був складений Протокол засідання реєстраційної комісії ПАТ «Первухінський цукровий завод» від 23 квітня 2013 року (додається).

Куценко В.В.

Загальні збори акціонерів ПАТ «Первухінський цукровий завод» вважаються відкритими.

Акціонери Товариства, відповідно до діючого законодавства та Статуту Товариства, були повідомлені про скликання Зборів у передбачені законодавством строки шляхом персонального повідомлення та ознайомлені з порядком денним Загальних зборів акціонерів.

Порядок денний Зборів попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 12 березня 2013р). Переходимо до розгляду порядку денного.

Питання № 1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання Голови та секретаря Зборів.

Куценко В.В.: Для ведення Загальних зборів акціонерів нам необхідно вибрати робочі органи: Голову та Секретаря Загальних зборів, Лічильну комісію.

Є пропозиція створити Лічильну комісію у в кількості 3 (трьох) осіб в наступному складі:

Голова Лічильної комісії: Стасенко Людмила Олександрівна.

Члени Лічильної комісії: Герасименко Олена Володимирівна та Демяненко Лариса Миколаївна

Головою Загальних зборів акціонерів обрати Музалевську Наталію Юріївну, секретарем зборів – Гарбуз Світлана Вікторівна.

На голосування виноситься наступний проект рішення по 1-му питанню: «Створити лічильну комісію в кількості 3 (трьох) осіб в наступному складі:

Голова Лічильної комісії Стасенко Л.О.

Члени Лічильної комісії: Герасименко О.В., Демяненко Л.М.

Обрати Головою зборів: Музалевську Н.Ю., секретарем зборів: Гарбуз С.В.».

Прошу голосувати по першому питанню порядку денного. Підрахунок та оголошення результатів голосування по першому питанню порядку денного здійснить реєстраційна комісія.

Підсумки голосування:

 

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ

визнано недійсними

«За»

«Проти»

«утримався»

бюлетенів, штук

кількість акцій, представле-них у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

10

11617703

10

11617703

-

-

-

-

-

-

 

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 11 617 703, що становить 100 %

від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийняте.

Прошу Лічильну комісію приступити до виконання своїх повноваження, Секретаря зайняти своє місце, а Наталію Юріївну продовжити ведення Загальних зборів акціонерів.

Музалевська Н.Ю.:

Шановні акціонери, перед тим як продовжити розгляд питань порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів є необхідність поінформувати Вас щодо:

· порядку голосування згідно питань порядку денного

· регламенту проведення чергових Загальних зборів акціонерів

Стосовно порядку голосування згідно питань порядку денного:

присутнім на зборах акціонерам та їх представникам при реєстрації були видані бюлетені для голосування з кожного питання порядку денного:

· голосування з усіх питань порядку денного здійснюється шляхом простого голосування, тобто у бюлетені вказано питання, яке виноситься на голосування, проект рішення і варіанти відповідей: ЗА, ПРОТИ, УРТИМАВСЯ. Залежно від вибраного варіанту відповіді з кожного питання, цей вибраний варіант необхідно підкреслити.

Кожен бюлетень обов'язково має бути підписаний акціонером.

По кожному питанню порядку денного Голова Лічильної комісії доповідає (в усній формі) Зборам про результати голосування. Оскільки часу для підрахунку голосів буде потрібно досить багато, результати голосування будуть оголошуватись по мірі підрахунку голосів, починаючи слухати наступне питання.

Стосовно регламенту Загальних зборів:

· по питаннях порядку денного для доповіді – до 20 хвилин по кожному питанню;

· для відповідей на питання – до 5 хвилин;

· питання до промовців, зауваження, особливі думки подаються присутніми у письмовому вигляді через секретаря.

У кожного акціонера є порядок денний, який був йому направлений поштою і опублікований в засобах масової інформації. Отже, продовжуємо розгляд питань порядку денного.

Питання № 2. Звіт голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. Основні напрямки діяльності на 2013 рік.

Доповідач: голова Правління ПАТ "Первухінський цукровий завод" Куценко Володимир Вікторович

Доповідь Куценко В.В. додається.

Музалевська Н.Ю.:

Питань від акціонерів не надійшло. Надійшла пропозиція затвердити звіт голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "Первухінський цукровий завод" за 2012 рік. Основні напрямки діяльності на 2013 рік.

На голосування виноситься наступний проект рішення по 2-му питанню: «Затвердити звіт голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "Первухінський цукровий завод" за 2012 рік. Основні напрямки діяльності на 2013 рік».

Підсумки голосування:

 

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ

визнано недійсними

«За»

«Проти»

«утримався»

бюлетенів, штук

кількість акцій, представле-них у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

10

11617703

10

11617703

-

-

-

-

-

-

 

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 11 617 703, що становить 100 %

від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийняте.

Питання № 3. Звіт та висновки ревізійної комісії, затвердження річного звіту та балансу Товариства.

Доповідач: член Ревізійної комісії Лимар Ганна Леонідівна

Доповідь Лимар Г.Л. додається.

Музалевська Н.Ю.:

Питань від акціонерів не надійшло. Надійшла пропозиція затвердити звіт та висновки ревізійної комісії, річний звіт і баланс Товариства.

На голосування виноситься наступний проект рішення по 3-му питанню: "Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії, річний звіт і баланс Товариства ".

Підсумки голосування:

 

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ

визнано недійсними

«За»

«Проти»

«утримався»

бюлетенів, штук

кількість акцій, представле-них у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

10

11617703

10

11617703

-

-

-

-

-

-

 

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 11 617 703, що становить 100 %

від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийняте.

Питання № 4. Звіт Наглядової Ради за 2012 рік.

Доповідач: член Наглядової Ради Омеляненко Олексій Іванович

Доповідь Омеляненко О.І. додається.

Музалевська Н.Ю.:

Питань від акціонерів не надійшло. Від акціонерів надійшла пропозиція затвердити звіт Наглядової Ради за 2012 рік.

На голосування виноситься наступний проект рішення по 4-му питанню: "Затвердити звіт Наглядової Ради за 2012 рік ".

Підсумки голосування:

 

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ

визнано недійсними

«За»

«Проти»

«утримався»

бюлетенів, штук

кількість акцій, представле-них у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

10

11617703

10

11617703

-

-

-

-

-

-

 

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 11 617 703, що становить 100 %

від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийняте.

Питання № 5. Затвердження фінансових результатів за звітний рік та порядок покриття збитків (розподіл прибутку) отриманих в 2012 році.

Доповідач: головний бухгалтер ПАТ "Первухінський цукровий завод" Шило Віра Григорівна

Доповідь Шило В.Г. додається.

Музалевська Н.Ю.:

Питань від акціонерів не надійшло. Від акціонерів надійшла пропозиція затвердити фінансові результати за звітний період та покрити збитки, отримані в 2012 році за рахунок очікуваного прибутку.

На голосування виноситься наступний проект рішення по 5-му питанню: «Затвердити фінансові результати за звітний період та покрити збитки, отримані в 2012 році за рахунок очікуваного прибутку».

Підсумки голосування:

 

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ

визнано недійсними

«За»

«Проти»

«утримався»

бюлетенів, штук

кількість акцій, представле-них у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

10

11617703

10

11617703

-

-

-

-

-

-

 

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 11 617 703, що становить 100 %

від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийняте.

Питання № 6. Прийняття рішення про попереднє схвалення угод (вчинення значних правочинів), які можуть укладатися Товариством у період до скликання наступних чергових зборів акціонерів

Доповідач: юрисконсульт ПАТ "Первухінський цукровий завод" Музалевська Наталія Юріївна.

Доповідь Музалевської Н.Ю. додається.

Музалевська Н.Ю.: Питань від акціонерів не надійшло. Надійшла пропозиція схвалити угоди (вчинення значних правочинів), які можуть укладатися Товариством у період до скликання наступних чергових зборів акціонерів. Укладання договорів купівлі-продажу, договорів кредитування і укладення договорів застави.

На голосування виноситься наступний проект рішення по 6-му питанню: «Схвалити угоди (вчинення значних правочинів) , які можуть укладатися Товариством у період до скликання наступних чергових зборів акціонерів. Укладання договорів купівлі-продажу, договорів кредитування і укладення договорів застави. Уповноважити Голову правління ПАТ "Первухінський цукровий завод" Куценка Володимира Вікторовича на підписання значних правочинів, які можуть укладатися Товариством у період до скликання наступних чергових зборів акціонерів».

Підсумки голосування:

 

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ

визнано недійсними

«За»

«Проти»

«утримався»

бюлетенів, штук

кількість акцій, представле-них у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

10

11617703

10

11617703

-

-

-

-

-

-

 

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 11 617 703, що становить 100 %

від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

 

Порядок денний вичерпаний. Загальні збори акціонерів завершені.

До протоколу додаються звіти доповідачів, тексти виступів, протокол Лічильної комісії та Реєстраційної комісії.

Голова Загальних зборів ______________________ Н.Ю. Музалевська

Секретар Загальних зборів ______________________ С.В. Гарбуз

 

 

Обновлено 30.04.2013 08:51