Повідомленя про проведення річних загальних зборів 2018р Печать
Автор: Administrator   
22.03.2018 13:30

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ПЕРВУХІНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД», код ЄДРПОУ 00373250

(далі - Товариство)

Місцезнаходження: 62131, Харківська область, Богодухівський район, смт. Гути, вулиця Миру, 29

Повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 24 квітня 2018 року об 11-00 год. за адресою місцезнаходження Товариства в приміщенні конференц-залу.

Реєстрація акціонерів та їх представників здійснюватиметься 24 квітня 2018 року з 09-45 год. до 10-45 год. за місцем проведення зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочі дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України – 18 квітня 2018 року.

Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на голосування):

 1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.
 2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
 3. Затвердження порядку проведення (регламенту) загальних зборів.
 4. Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду. Визначення основних напрямків діяльності на 2018 рік.
 5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності за звітний період та затвердження звіту.
 7. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.
 8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками 2017 року.
 9. Про виплату дивідендів.
 10. Попереднє схвалення угод (вчинення значних правочинів), які можуть укладатися Товариством у період до скликання наступних чергових зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
 11. Прийняття рішення про вчинення правочинів, які можуть вчинятися (укладатися) Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, щодо яких є заінтересованість, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проекти рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів акціонерів, призначених на 24 квітня 2018 року:

Питання порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.

Проект рішення: Для проведення підрахунку голосів акціонерів на загальних зборах акціонерів обрати лічильну комісію та затвердити її склад у кількості 3 (трьох) осіб, а саме: Голову лічильної комісії Стасенко Людмилу Олександрівну та двох членів комісії – Герасименко Олену Володимирівну та Демяненко Ларису Миколаївну.

Питання порядку денного:

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.

Проект рішення: Обрати Головою загальних зборів Музалевську Наталію Юріївну. Обрати секретарем загальних зборів Гарбуз Світлану Вікторівну.

Питання порядку денного:

3. Затвердження порядку проведення (регламенту) загальних зборів.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок (регламент) загальних зборів акціонерів:

- доповідь з питань порядку денного – до 15 хв.;

- виступи з питань порядку денного – до 15 хв.;

- повторні виступи з питань порядку денного – до 3 хв.;

- провести загальні збори акціонерів без перерви;

- питання, пропозиції щодо проектів рішень з питань порядку денного, а також виправлення до проектів рішень подаються письмово та за підписом акціонера або представника акціонера.

Голосування проводити за допомогою Бюлетенів, що містять інформацію визначену в ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства». Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія. Результати голосування оформлюються протоколом лічильної комісії.

Питання порядку денного:

4. Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду. Визначення основних напрямків діяльності на 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2017 рік за наслідками його розгляду. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік.

Питання порядку денного:

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік за наслідками його розгляду.

Питання порядку денного:

6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності за звітний період та затвердження звіту.

Проект рішення: Затвердити Звіт (висновок) Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017 році за наслідками його розгляду: порушень ведення фінансово-господарської діяльності в 2017 році не встановлено.

Питання порядку денного:

7. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

Питання порядку денного:

8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками 2017 року.

Проект рішення: Залишок чистого прибутку після сплати обов’язкових платежів згідно Статуту та законодавства, в розмірі 10 689,0 тис. грн. направити на розвиток виробництва.

Питання порядку денного:

9. Про виплату дивідендів.

Проект рішення: Дивіденди за підсумками роботи 2017 року, з чистого прибутку, не нараховувати та не виплачувати.

Питання порядку денного:

10. Попереднє схвалення угод (вчинення значних правочинів), які можуть укладатися Товариством у період до скликання наступних чергових зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення: Попереднє схвалити угоди (значні правочини), які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року, з дати прийняття рішення (з дня проведення даних річних загальних зборів), предметом яких може бути майно, роботи, послуги та інше, гранична сукупна вартість кожного з яких складатиме від 25 відсотків активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Це договори купівлі-продажу, кредитування, застави та інші від 29 884,25 тис. грн. граничною сукупною вартістю до 80 000,0 тис. грн. Уповноважити голову правління Товариства на підписання вищезазначених правочинів (угод).

Питання порядку денного:

11. Прийняття рішення про вчинення правочинів, які можуть вчинятися (укладатися) Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, щодо яких є заінтересованість, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення: Попереднє надати згоду на вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість, на випадок, якщо рішення про вчинення таких правочинів не приймала Наглядова рада Товариства або не мала права його приймати.

Для участі у Зборах акціонерам мати при собі, представникам акціонерів – паспорт і доручення на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлене згідно з вимогами чинного законодавства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.psz.net.ua

З документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів Товариства, акціонери та їх представники можуть ознайомитися за місцезнаходженням Товариства в робочі дні з 9-00 год. до 16-00 год. Місце для ознайомлення: Адміністративний корпус. Відповідальна особа – Музалевська Наталія Юріївна. Довідки за телефоном: (05758) 61-3-36

Станом на 19.03.2018 року – дату складання переліку осіб (власників цінних паперів), яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів загальна кількість простих іменних акцій становить 17 417 723 шт., загальна кількість голосуючих акцій - 15 882 717 шт.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства(тис. грн.)


Найменування показника

Звітний період

Попередній період

Усьогоактивів

119537

82487

Основні засоби

25687

14169

Довгострокові фінансові інвестиції

741

-

Запаси

65654

60350

Сумарна дебіторська заборгованість

25230

4559

Гроші та їх еквіваленти

169

589

Нерозподілений прибуток

42614

31921

Власний капітал

59080

48391

Статутний капітал

4354

4354

Довгострокові зобов’язання

5540

5940

Поточні зобов’язання

54751

27513

Чистий прибуток (збиток)

10689

22612

Середньорічна кількість акцій (штук)

17417723

17417723

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (штук)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

234

239 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті Бюлетень «Відомості НКЦПФР» № 56(2809) від 22.03.2018 року.

Наглядова рада Товариства

 

Обновлено 22.03.2018 13:49