Протокол №15 Печать
Автор: Administrator   
27.04.2018 11:05

ПРОТОКОЛ № 15

річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ПЕРВУХІНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»

(код за ЄДРПОУ – 00373250, далі - Товариство)

Місце проведення зборів: Харківська обл., Богодухівський р-н, смт. Гути, вул. Миру, 29

Початок загальних зборів: 11 год. 00 хв. 24 квітня 2018 р.

Закінчення загальних зборів: 12 год. 30 хв. 24 квітня 2018 р.

Збори відкриває голова правління ПрАТ «Первухінський цукровий завод» Вюнник Сергій Васильович:

Шановні акціонери!

Сьогодні проводяться річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «Первухінський цукровий завод». Згідно з даними переліку власників іменних цінних паперів Товариства, складеного станом на 24 годину 18 квітня 2018 року акціонери, які мають право на участь у Зборах є 418 осіб, які володіють у сукупності 17 417 723 акцій, що складає 100 % Статутного капіталу Товариства.

Реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибули для участі в Загальних зборах, провела реєстраційна комісія – голова комісії Стасенко Людмила Олександрівна (склад реєстраційної комісії був затверджений рішенням Наглядової ради Товариства у відповідності до протоколу засідання Наглядової ради від 15 березня 2018 р)

Стасенко Л.О.

Реєстрація проводилась с 09.45 год. до 10.45 год. 24 квітня 2018 року. Станом на 10.45 год. 24.04.2018 року реєстраційною комісією зареєстровані акціонери та їх представники, котрі володіють 13 985 221 простих іменних акцій.

Серед них зареєстровані акціонери власники голосуючих акцій Товариства (їх представники), котрі відповідно до п. 10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему» уклали договори про обслуговування рахунка в цінних паперах, що надає їм право на врахування належних їм акцій (голосів) при визначенні кворуму та голосуванні, котрі володіють 13 948 413 простих іменних акцій, що складає 87,80 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Згідно ч.2 ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори акціонерів вважаються правомочними приймати рішення, якщо в зборах приймають участь акціонери (представники акціонерів), які володіють сукупно більш як 50% голосуючих акцій, тобто є кворум.

За результатами реєстрації був складений Протокол реєстраційної комісії ПрАТ «Первухінський цукровий завод» від 24 квітня 2018 року (додається).

Вюнник С.В.

Загальні збори акціонерів ПрАТ «Первухінський цукровий завод» вважаються відкритими. Акціонери Товариства, відповідно до діючого законодавства та Статуту Товариства, були повідомлені про скликання Зборів у передбачені законодавством строки шляхом персонального повідомлення та ознайомлені з порядком денним Загальних зборів акціонерів.

Порядок денний Зборів та проекти рішень по питанням порядку денного попередньо затверджені Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 13 квітня 2018 р). Переходимо до розгляду порядку денного.

Питання № 1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.

Вюнник С.В.: Для проведення підрахунків голосів на Загальних зборах акціонерів необхідно обрати лічильну комісію. Згідно протоколу засідання Наглядової ради від 15 березня 2018 р. було запропоновано обрати: Лічильну комісію у в кількості 3 (трьох) осіб в наступному складі: Стасенко Людмила Олександрівна;

Герасименко Олена Володимирівна;

Демяненко Лариса Миколаївна.

На голосування виноситься наступний проект рішення по 1-му питанню: «Для проведення підрахунку голосів акціонерів на загальних зборах акціонерів обрати лічильну комісію та затвердити її склад у кількості 3 (трьох) осіб, а саме: Голову лічильної комісії Стасенко Людмилу Олександрівну та двох членів комісії – Герасименко Олену Володимирівну та Демяненко Ларису Миколаївну».

Підрахунок та оголошення результатів голосування по першому питанню порядку денного здійснить реєстраційна комісія.

Підсумки голосування:

«ЗА» прийняття рішення: 13 948 413, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - немає

«УТРИМАВСЯ» - немає

За бюлетенями визнаними недійсними – немає.

Рішення прийняте.

Прошу Лічильну комісію приступити до виконання своїх повноважень.

Питання № 2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.

Вюнник С.В.: Для ведення Загальних зборів акціонерів необхідно вибрати Голову та Секретаря Загальних зборів. Згідно протоколу засідання Наглядової ради від 15 березня 2018 р. було запропоновано обрати: Головою Загальних зборів акціонерів - Музалевську Наталію Юріївну, секретарем зборів - Гарбуз Світлану Вікторівну.

На голосування виноситься наступний проект рішення по 2-му питанню: «Обрати Головою загальних зборів Музалевську Наталію Юріївну. Обрати секретарем загальних зборів Гарбуз Світлану Вікторівну».

Підсумки голосування:

«ЗА» прийняття рішення: 13 948 413, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - немає

«УТРИМАВСЯ» - немає

За бюлетенями визнаними недійсними – немає.

Рішення прийняте.

Прошу Світлану Вікторівну зайняти своє місце, а Наталію Юріївну продовжити ведення Загальних зборів акціонерів.

Музалевська Н.Ю.: Продовжуємо розгляд питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів

Питання № 3. Затвердження порядку проведення (регламенту) загальних зборів.

Музалевська Н.Ю.: Для ефективного та злагодженого ведення Загальних зборів акціонерів необхідно затвердити регламент Загальних зборів. Пропоную затвердити наступний порядок проведення загальних зборів акціонерів:

- доповідь з питань порядку денного – до 15 хв.;

- виступи з питань порядку денного – до 15 хв.;

- повторні виступи з питань порядку денного – до 3 хв.;

- провести загальні збори акціонерів без перерви;

- питання, пропозиції щодо проектів рішень з питань порядку денного, а також виправлення до проектів рішень подаються письмово та за підписом акціонера або представника акціонера. Голосування проводити за допомогою Бюлетенів, що містять інформацію визначену в ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства». Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія. Результати голосування оформлюються протоколом лічильної комісії.

На голосування виноситься наступний проект рішення по 3-му питанню: «Затвердити наступний порядок проведення (регламент) загальних зборів акціонерів:

- доповідь з питань порядку денного – до 15 хв.;

- виступи з питань порядку денного – до 15 хв.;

- повторні виступи з питань порядку денного – до 3 хв.;

- провести загальні збори акціонерів без перерви;

- питання, пропозиції щодо проектів рішень з питань порядку денного, а також виправлення до проектів рішень подаються письмово та за підписом акціонера або представника акціонера.

Голосування проводити за допомогою Бюлетенів, що містять інформацію визначену в ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства». Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія. Результати голосування оформлюються протоколом лічильної комісії».

Підсумки голосування:

«ЗА» прийняття рішення: 13 948 413, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - немає

«УТРИМАВСЯ» - немає

За бюлетенями визнаними недійсними – немає.

Рішення прийняте.

Питання № 4. Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду. Визначення основних напрямків діяльності на 2018 рік.

Доповідач: голова правління ПрАТ "Первухінський цукровий завод" В'юнник Сергій Васильович. Доповідь В'юнника С.В. додається.

Музалевська Н.Ю.: Питань від акціонерів не надійшло. Надійшла пропозиція затвердити Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду. Визначення основних напрямків діяльності на 2018 рік.

На голосування виноситься наступний проект рішення по 4-му питанню: «Затвердити Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2017 рік за наслідками його розгляду. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік».

Підсумки голосування:

«ЗА» прийняття рішення: 13 948 413, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - немає

«УТРИМАВСЯ» - немає

За бюлетенями визнаними недійсними – немає.

Рішення прийняте.

Питання № 5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Доповідач: член Наглядової Ради Омеляненко Олексій Іванович

Доповідь Омеляненко О.І. додається.

Музалевська Н.Ю.: Питань від акціонерів не надійшло. Від акціонерів надійшла пропозиція затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік за наслідками його розгляду. На голосування виноситься наступний проект рішення по 5-му питанню: «Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік за наслідками його розгляду».

Підсумки голосування:

«ЗА» прийняття рішення: 13 948 413, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - немає

«УТРИМАВСЯ» - немає

За бюлетенями визнаними недійсними – немає.

Рішення прийняте.

Питання № 6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності за звітний період та затвердження звіту.

Доповідач: голова ревізійної комісії Лапко Володимир Миколайович.

Доповідь Лапко В.М. додається.

Музалевська Н.Ю.: Питань від акціонерів не надійшло. Надійшла пропозиція затвердити Звіт (висновок) Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017 році за наслідками його розгляду: порушень ведення фінансово-господарської діяльності в 2017 році не встановлено.

На голосування виноситься наступний проект рішення по 6-му питанню: "Затвердити Звіт (висновок) Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017 році за наслідками його розгляду: порушень ведення фінансово-господарської діяльності в 2017 році не встановлено".

Підсумки голосування:

«ЗА» прийняття рішення: 13 948 413, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - немає

«УТРИМАВСЯ» - немає

За бюлетенями визнаними недійсними – немає.

Рішення прийняте.

Питання № 7. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

Доповідач: головний бухгалтер ПрАТ "Первухінський цукровий завод" Шило Віра Григорівна. Доповідь Шило В.Г. додається.

Музалевська Н.Ю.: Питань від акціонерів не надійшло. Від акціонерів надійшла пропозиція затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

На голосування виноситься наступний проект рішення по 7-му питанню: «Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік».

Підсумки голосування:

«ЗА» прийняття рішення: 13 948 413, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - немає

«УТРИМАВСЯ» - немає

За бюлетенями визнаними недійсними – немає.

Рішення прийняте.

Питання № 8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками 2017 року.

Доповідач: головний бухгалтер ПрАТ "Первухінський цукровий завод" Шило Віра Григорівна. Доповідь Шило В.Г. додається.

Музалевська Н.Ю.: Питань від акціонерів не надійшло. Від акціонерів надійшла пропозиція залишок чистого прибутку після сплати обов’язкових платежів згідно Статуту та законодавства, в розмірі 10 689,0 тис. грн. направити на розвиток виробництва.

На голосування виноситься наступний проект рішення по 8-му питанню: «Залишок чистого прибутку після сплати обов’язкових платежів згідно Статуту та законодавства, в розмірі 10 689,0 тис. грн. направити на розвиток виробництва».

Підсумки голосування:

«ЗА» прийняття рішення: 13 948 413, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - немає

«УТРИМАВСЯ» - немає

За бюлетенями визнаними недійсними – немає.

Рішення прийняте.

Питання № 9. Про виплату дивідендів.

Доповідач: головний бухгалтер ПрАТ "Первухінський цукровий завод" Шило Віра Григорівна. Доповідь Шило В.Г. додається.

Музалевська Н.Ю.: Питань від акціонерів не надійшло. Від акціонерів надійшла пропозиція дивіденди за підсумками роботи 2017 року, з чистого прибутку, не нараховувати та не виплачувати.

На голосування виноситься наступний проект рішення по 9-му питанню: «Дивіденди за підсумками роботи 2017 року, з чистого прибутку, не нараховувати та не виплачувати».

Підсумки голосування:

«ЗА» прийняття рішення: 13 948 413, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - немає

«УТРИМАВСЯ» - немає

За бюлетенями визнаними недійсними – немає.

Рішення прийняте.

Питання № 10. Попереднє схвалення угод (вчинення значних правочинів), які можуть укладатися Товариством у період до скликання наступних чергових зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Доповідач: юрисконсульт ПрАТ "Первухінський цукровий завод" Музалевська Наталія Юріївна. Доповідь Музалевської Н.Ю. додається.

Музалевська Н.Ю.: Питань від акціонерів не надійшло. На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 10

На голосування виноситься наступний проект рішення по 10-му питанню: «Попереднє схвалити угоди (значні правочини), які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року, з дати прийняття рішення (з дня проведення даних річних загальних зборів), предметом яких може бути майно, роботи, послуги та інше, гранична сукупна вартість кожного з яких складатиме від 25 відсотків активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Це договори купівлі-продажу, кредитування, застави та інші від 29 884,25 тис. грн. граничною сукупною вартістю до 80 000,0 тис. грн. Уповноважити голову правління Товариства на підписання вищезазначених правочинів (угод)».

Підсумки голосування:

«ЗА» прийняття рішення: 13 948 413, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - немає

«УТРИМАВСЯ» - немає

За бюлетенями визнаними недійсними – немає.

Рішення прийняте.

Питання № 11. Прийняття рішення про вчинення правочинів, які можуть вчинятися (укладатися) Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, щодо яких є заінтересованість, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Доповідач: юрисконсульт ПрАТ "Первухінський цукровий завод" Музалевська Наталія Юріївна. Доповідь Музалевської Н.Ю. додається.

Музалевська Н.Ю.: Питань від акціонерів не надійшло. На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 11

На голосування виноситься наступний проект рішення по 11-му питанню: «Попереднє надати згоду на вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість, на випадок, якщо рішення про вчинення таких правочинів не приймала Наглядова рада Товариства або не мала права його приймати.».

Підсумки голосування:

«ЗА» прийняття рішення: 13 948 413, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - немає

«УТРИМАВСЯ» - немає

За бюлетенями визнаними недійсними – немає.

Рішення прийняте.

Порядок денний вичерпаний. Загальні збори акціонерів завершені.

До протоколу додаються звіти доповідачів, тексти виступів, протоколи Лічильної комісії та протокол Реєстраційної комісії.

Голова Загальних зборів ______________________ Н.Ю. Музалевська

Секретар Загальних зборів ______________________ С.В. Гарбуз