Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Печать
Автор: Administrator   
20.03.2019 00:00

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО

«ПЕРВУХІНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»

Місцезнаходження: Україна, 62131, Харківська область, Богодухівський район, смт. Гути, вулиця Миру, 29

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРВУХІНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» (код за ЄДРПОУ 00377265, місцезнаходження: Україна, 62131, Харківська область, Богодухівський район, смт. Гути, вулиця Миру, 29 (далі-Товариство) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 23 квітня 2019 року об 11-00 год. за адресою місцезнаходження Товариства в приміщенні залу засідань № 3.

Реєстрація акціонерів та їх представників здійснюватиметься 23 квітня 2019 року з 09-45 год. до 10-45 год. за місцем проведення зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочі дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України – 17 квітня 2019 року.

Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на голосування):

 1. Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження її складу.
 2. Обрання голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства та надання повноважень голові та секретарю річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕРВУХІНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» підписати протокол річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
 3. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
 4. Розгляд Звіту Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами розгляду звіту Правління Товариства . Визначення основних напрямків діяльності на 2019 рік.
 5. Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
 6. Розгляд Звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності за звітний період та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 7. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік.
 8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками 2018 року.
 9. Про виплату дивідендів.
 10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
 11. Прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися (укладатися) Товариством протягом одного року з дня прийняття рішення.

Проекти рішень з питань проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, призначених на            23 квітня 2019 року:

Питання порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження її складу.

Проект рішення: Для проведення підрахунку голосів акціонерів на річних Загальних зборах акціонерів обрати лічильну комісію та затвердити її склад у кількості 3 (трьох) осіб, а саме: Голову лічильної комісії Стасенко Людмилу Олександрівну та двох членів комісії – Герасименко Олену Володимирівну та Демяненко Ларису Миколаївну.

Питання порядку денного:

2. Обрання голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства та надання повноважень голові та секретарю річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕРВУХІНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» підписати протокол річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: Обрати головою річних Загальних зборів акціонерів Товариства Музалевську Наталію Юріївну. Обрати секретарем річних Загальних зборів акціонерів Товариства Гарбуз Світлану Вікторівну. Надати голові річних Загальних зборів Музалевській Наталії Юріївні та секретарю річних Загальних зборів Гарбуз Світлані Вікторівні повноваження підписати протокол річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Питання порядку денного:

3. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок (регламент) загальних зборів акціонерів:

- доповідь з питань порядку денного – до 15 хв.;

- виступи з питань порядку денного – до 15 хв.;

- повторні виступи з питань порядку денного – до 3 хв.;

- провести загальні збори акціонерів без перерви;

- питання, пропозиції щодо проектів рішень з питань порядку денного, а також виправлення до проектів рішень подаються письмово та за підписом акціонера або представника акціонера.

Голосування проводити за допомогою Бюлетенів, що містять інформацію визначену в ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства». Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія. Результати голосування оформлюються протоколом лічильної комісії.

Питання порядку денного:

4. Розгляд Звіту Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами розгляду звіту Правління Товариства . Визначення основних напрямків діяльності на 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити Звіт Правління Товариства за наслідками його розгляду. Роботу Правління Товариства визнати задовільною. Затвердити заходи  за результатами розгляду звіту Правління Товариства, а саме – продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства та впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління Товариством. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2019 рік.

Питання порядку денного:

5. Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства

Проект рішення: Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2018 році задовільною. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства, а саме – продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених  для Товариства та впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління Товариством.

Питання порядку денного:

6. Розгляд Звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності за звітний період та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності  Товариства в 2018 році, за наслідками його розгляду: порушень ведення фінансово-господарської діяльності  в 2018 році не встановлено.

Питання порядку денного:

7. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2018 рік.

Питання порядку денного:

8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками 2018 року.

Проект рішення: Отриманий, за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році, збиток у сумі 2 666,0 тис. грн. покрити за рахунок прибутку минулих років.

Питання порядку денного:

9. Про виплату дивідендів.

Проект рішення: Дивіденди за підсумками роботи 2018 року не нараховувати та не виплачувати.

Питання порядку денного:

10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення: Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися протягом не більш як одного року, з дати прийняття рішення (з дня проведення даних річних загальних зборів), предметом яких може бути майно, роботи, послуги та інше, гранична сукупна вартість кожного з яких складатиме від 25 відсотків активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Це договори купівлі-продажу, кредитування, застави та інші від 38 871,75 тис. грн. граничною сукупною вартістю до 120 000,0 тис. грн. Уповноважити голову правління Товариства на підписання вищезазначених правочинів (угод).

Питання порядку денного:

11. Прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися (укладатися) Товариством протягом одного року з дня прийняття рішення.

Проект рішення: Надати попередню згоду на вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість, на випадок, якщо рішення про вчинення таких правочинів не прийняла Наглядова рада Товариства або не мала право його приймати.

Права,  надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства": акціонери від дати надіслання повідомлення про проведення річних загальних зборів до дати проведення річних загальних зборів мають права: - ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного;-отримувати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів та порядку денного річних загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. Адреса, за якою акціонери ПрАТ «Первухінський цукровий завод» можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного річних Загальних зборів: 62131, Харківська область, Богодухівський район, смт. Гути, вулиця Миру, 29. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного річних загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 38 Закону України "Про акціонерні товариства".

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: для участі у річних загальних зборах акціонерам Товариства слід мати при собі –  паспорт, представникам акціонерів – паспорт і доручення на право представляти інтереси акціонерів (акціонера) на загальних зборах, оформлене згідно з вимогами чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Представником акціонера на річних загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на річних загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного річних загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на річних загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на річних загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на річних загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на річних загальних зборах не виключає право участі на цих річних загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних загальних зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів ПрАТ «Первухінський цукровий завод» надає акціонерам та/або їх представникам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, за місцезнаходженням Товариства в робочі дні з 9-00 год. до 16-00 год. Місце для ознайомлення: Адміністративний корпус. Відповідальна особа – Музалевська Наталія Юріївна. Довідки за телефоном: (05758) 3-22-41.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.psz.net.ua

Станом на 18.03.2019 року – дату складання переліку осіб (власників цінних паперів), яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів загальна кількість простих іменних акцій становить 17 417 723 шт., загальна кількість голосуючих акцій - 15 841 907 шт.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства(тис. грн.)

Найменування показника

Звітний період

Попередній період

Усього активів

155487

119537

Основні засоби (за залишковою вартістю)

39706

25687

Запаси

100760

65654

Сумарна дебіторська заборгованість

9156

25230

Гроші та їх еквіваленти

530

169

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

39954

42614

Власний капітал

56414

59080

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

4354

4354

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

5140

5540

Поточні зобов’язання і забезпечення

93933

54751

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

-2666

10689

Середньорічна кількість акцій (шт.)

17417723

17417723

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

-0,153

0,613

Наглядова рада Товариства