Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів 2016 Печать
Автор: Administrator   
16.03.2016 11:24

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРВУХІНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»

Місцезнаходження: Харківська область, Богодухівський район, смт. Гути, вулиця Леніна, 29

Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 22 квітня 2016 року об 11-00 год. за адресою місцезнаходження товариства в приміщенні конференц-залу.

Реєстрація акціонерів та їх представників здійснюватиметься 22 квітня 2016 року  з  09-45  год. до     10-45 год.  за місцем проведення зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину «18» квітня 2016 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання Голови та секретаря загальних зборів.

2. Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2015 рік. Визначення основних напрямків діяльності на 2016 рік.

3. Звіт та висновки Ревізійної комісії, затвердження річного звіту та балансу Товариства.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

5. Затвердження фінансових результатів Товариства за звітний період та порядку покриття збитків (розподілу прибутку), отриманих в 2015 році.

6. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

7. Прийняття рішення про попереднє схвалення угод (вчинення значних правочинів), які можуть укладатися Товариством у період до скликання наступних чергових зборів акціонерів.

Для участі у зборах акціонерам мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт і доручення на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлене згідно з вимогами чинного законодавства.

З документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів  Товариства, акціонери та їх представники можуть ознайомитися  за місцезнаходженням Товариства в робочі дні з 9-00 год.  до 16-00 год. Місце для ознайомлення: Адміністративний корпус. Відповідальна особа – Музалевська Наталія Юріївна. Довідки за телефоном: (05758) 61-3-96

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства  (тис. грн.)

Найменування показника

Звітний період

Попередній період

Усього активів

87772

73039

Основні засоби

12312

11778

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

54125

51121

Сумарна дебіторська заборгованість

18957

8293

Грошові кошти та їх еквівалент

45

81

Нерозподілений прибуток

9259

-10492

Власний капітал

25779

6101

Статутний капітал

4354

4354

Довгострокові зобов’язання

6340

11334

Поточні зобов’язання

55555

55412

Чистий прибуток (збиток)

19711

1061

Середньорічна кількість акцій (шт.)

17417723

17417723

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

217

223

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в № 51(2305) від 16.03.2016 р. Бюлетеня «Відомості НКЦП та ФР»


Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні.


Голова Правління                                                                            С.В. В'юнник

 

М.П           15 березня 2016 року

Обновлено 16.03.2016 11:35