ПЕРВУХІНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД
Повідомленя про проведення річних загальних зборів 2018р PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
22.03.2018 13:30

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ПЕРВУХІНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД», код ЄДРПОУ 00373250

(далі - Товариство)

Місцезнаходження: 62131, Харківська область, Богодухівський район, смт. Гути, вулиця Миру, 29

Повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 24 квітня 2018 року об 11-00 год. за адресою місцезнаходження Товариства в приміщенні конференц-залу.

Реєстрація акціонерів та їх представників здійснюватиметься 24 квітня 2018 року з 09-45 год. до 10-45 год. за місцем проведення зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочі дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України – 18 квітня 2018 року.

Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на голосування):

 1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.
 2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
 3. Затвердження порядку проведення (регламенту) загальних зборів.
 4. Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду. Визначення основних напрямків діяльності на 2018 рік.
 5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності за звітний період та затвердження звіту.
 7. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.
 8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками 2017 року.
 9. Про виплату дивідендів.
 10. Попереднє схвалення угод (вчинення значних правочинів), які можуть укладатися Товариством у період до скликання наступних чергових зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
 11. Прийняття рішення про вчинення правочинів, які можуть вчинятися (укладатися) Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, щодо яких є заінтересованість, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проекти рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів акціонерів, призначених на 24 квітня 2018 року:

Питання порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.

Проект рішення: Для проведення підрахунку голосів акціонерів на загальних зборах акціонерів обрати лічильну комісію та затвердити її склад у кількості 3 (трьох) осіб, а саме: Голову лічильної комісії Стасенко Людмилу Олександрівну та двох членів комісії – Герасименко Олену Володимирівну та Демяненко Ларису Миколаївну.

Питання порядку денного:

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.

Проект рішення: Обрати Головою загальних зборів Музалевську Наталію Юріївну. Обрати секретарем загальних зборів Гарбуз Світлану Вікторівну.

Питання порядку денного:

3. Затвердження порядку проведення (регламенту) загальних зборів.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок (регламент) загальних зборів акціонерів:

- доповідь з питань порядку денного – до 15 хв.;

- виступи з питань порядку денного – до 15 хв.;

- повторні виступи з питань порядку денного – до 3 хв.;

- провести загальні збори акціонерів без перерви;

- питання, пропозиції щодо проектів рішень з питань порядку денного, а також виправлення до проектів рішень подаються письмово та за підписом акціонера або представника акціонера.

Голосування проводити за допомогою Бюлетенів, що містять інформацію визначену в ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства». Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія. Результати голосування оформлюються протоколом лічильної комісії.

Питання порядку денного:

4. Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду. Визначення основних напрямків діяльності на 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2017 рік за наслідками його розгляду. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік.

Питання порядку денного:

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік за наслідками його розгляду.

Питання порядку денного:

6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності за звітний період та затвердження звіту.

Проект рішення: Затвердити Звіт (висновок) Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017 році за наслідками його розгляду: порушень ведення фінансово-господарської діяльності в 2017 році не встановлено.

Питання порядку денного:

7. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

Питання порядку денного:

8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками 2017 року.

Проект рішення: Залишок чистого прибутку після сплати обов’язкових платежів згідно Статуту та законодавства, в розмірі 10 689,0 тис. грн. направити на розвиток виробництва.

Питання порядку денного:

9. Про виплату дивідендів.

Проект рішення: Дивіденди за підсумками роботи 2017 року, з чистого прибутку, не нараховувати та не виплачувати.

Питання порядку денного:

10. Попереднє схвалення угод (вчинення значних правочинів), які можуть укладатися Товариством у період до скликання наступних чергових зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення: Попереднє схвалити угоди (значні правочини), які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року, з дати прийняття рішення (з дня проведення даних річних загальних зборів), предметом яких може бути майно, роботи, послуги та інше, гранична сукупна вартість кожного з яких складатиме від 25 відсотків активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Це договори купівлі-продажу, кредитування, застави та інші від 29 884,25 тис. грн. граничною сукупною вартістю до 80 000,0 тис. грн. Уповноважити голову правління Товариства на підписання вищезазначених правочинів (угод).

Питання порядку денного:

11. Прийняття рішення про вчинення правочинів, які можуть вчинятися (укладатися) Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, щодо яких є заінтересованість, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення: Попереднє надати згоду на вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість, на випадок, якщо рішення про вчинення таких правочинів не приймала Наглядова рада Товариства або не мала права його приймати.

Для участі у Зборах акціонерам мати при собі, представникам акціонерів – паспорт і доручення на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлене згідно з вимогами чинного законодавства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.psz.net.ua

З документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів Товариства, акціонери та їх представники можуть ознайомитися за місцезнаходженням Товариства в робочі дні з 9-00 год. до 16-00 год. Місце для ознайомлення: Адміністративний корпус. Відповідальна особа – Музалевська Наталія Юріївна. Довідки за телефоном: (05758) 61-3-36

Станом на 19.03.2018 року – дату складання переліку осіб (власників цінних паперів), яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів загальна кількість простих іменних акцій становить 17 417 723 шт., загальна кількість голосуючих акцій - 15 882 717 шт.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства(тис. грн.)


Найменування показника

Звітний період

Попередній період

Усьогоактивів

119537

82487

Основні засоби

25687

14169

Довгострокові фінансові інвестиції

741

-

Запаси

65654

60350

Сумарна дебіторська заборгованість

25230

4559

Гроші та їх еквіваленти

169

589

Нерозподілений прибуток

42614

31921

Власний капітал

59080

48391

Статутний капітал

4354

4354

Довгострокові зобов’язання

5540

5940

Поточні зобов’язання

54751

27513

Чистий прибуток (збиток)

10689

22612

Середньорічна кількість акцій (штук)

17417723

17417723

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (штук)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

234

239 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті Бюлетень «Відомості НКЦПФР» № 56(2809) від 22.03.2018 року.

Наглядова рада Товариства

 

Обновлено 22.03.2018 13:49
 
2018 рік PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
20.03.2018 19:05

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРВУХІНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД"

2. Код за ЄДРПОУ: 00373250

3. Місцезнаходження: 62131 Харківська обл., Богодухівський р-н, смт. Гути вул. Миру, 29

4. Міжміський код, телефон та факс: (05758) 3-22-41 (05758) 3-22-41

5. Електронна поштова адреса: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет: www.psz.net.ua

7. Вид особливої інформації:Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства)

ІІ. Текст повідомлення

ПрАТ «Первухінський цукровий завод (надалi - Товариство) повідомляє, що згідно Реєстру власників іменних цінних паперів Товариства, складеного станом на 19.03.2018 р. (вих.№ 152624зв від 20.03.2018 р.), отриманого Товариством 20.03.2018 р. від ПАТ «Національний депозитарій України»: пакет акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЛОБОДА», код за ЄДРПОУ 22677163 (місцезнаходження: м. Харків, вул. Лозівська, 8) збільшився, а саме: до зміни кількість голосуючих акцій становила 3215278 шт. простих іменних акцій, розмір частки 18,4598% від загальної кількості акцій та 20,2663% від кількості голосуючих акцій; після зміни кількість голосуючих акцій становить 3232830 шт. простих іменних акцій, розмір частки 18,5606% від загальної кількості акцій та 20,3544% від кількості голосуючих акцій.

ІIІ. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та

визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова Правління В'юнник С.В.

20.03.2018

 

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій,

станом на 19 березня 2018 року

Відповідно до ч. 4 ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства", приватне акціонерне товариство «Первухінський цукровий завод» повідомляє, що станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме на 19.03.2018 року:

- Загальна кількість простих іменних акцій - 17 417 723 штук;

- Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій  – 15 882 717 штук.

 

 
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
21.04.2017 09:33

Повідомлення про виникнення особливої інформації  емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРВУХІНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД"

2. Код за ЄДРПОУ: 00373250

3. Місцезнаходження: 62131 Харківська обл., Богодухівський р-н, смт. Гути вул. Миру, 29

4. Міжміський код, телефон та факс: (05758) 3-22-41

5. Електронна поштова адреса: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет: www.psz.net.ua

7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення

ПРИПИНЕНО ПОВНОВАЖЕННЯ:

На підставі рішення загальних зборів акціонерів ПАТ «Первухінський цукровий завод» (протокол № 14 від 20.04.2017р.), достроково припинено повноваження посадової особи, В’юнника Сергія Васильовича, який займав посаду Голови Правління і перебував на цій посаді з 24.04.2015р., у зв’язку з прийняттям рішення про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства  на приватне акціонерне товариство у відповідності до ЗУ «Про акціонерні товариства». Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Не володіє часткою у статутному капіталі емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

На підставі рішення загальних зборів акціонерів ПАТ «Первухінський цукровий завод» (протокол № 14 від 20.04.2017р.), достроково припинено повноваження посадової особи, Рудь Ігоря Миколайовича, який займав посаду Члена Правління і перебував на цій посаді з 24.04.2015р у зв’язку з прийняттям рішення про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства  на приватне акціонерне товариство у відповідності до ЗУ «Про акціонерні товариства». Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Володіє часткою у статутному капіталі емiтента – 0,0001%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

На підставі рішення загальних зборів акціонерів ПАТ «Первухінський цукровий завод» (протокол № 14 від 20.04.2017р.), достроково припинено повноваження посадової особи, Рєзніка Леоніда Миколайовича, який займав посаду Члена Правління і перебував на цій посаді з 24.04.2015р., у зв’язку з прийняттям рішення про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства  на приватне акціонерне товариство у відповідності до ЗУ «Про акціонерні товариства». Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Не володіє часткою у статутному капіталі емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

На підставі рішення загальних зборів акціонерів ПАТ «Первухінський цукровий завод» (протокол № 14 від 20.04.2017р.), достроково припинено повноваження посадової особи, Шило Віри Григорівни, яка займала посаду Члена Правління і перебувала на цій посаді з 24.04.2015р., у зв’язку з прийняттям рішення про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства  на приватне акціонерне товариство у відповідності до ЗУ «Про акціонерні товариства». Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Не володіє часткою у статутному капіталі емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

На підставі рішення загальних зборів акціонерів ПАТ «Первухінський цукровий завод» (протокол № 14 від 20.04.2017р.), достроково припинено повноваження посадової особи, Шляхової Валентини Іванівни, яка займала посаду Члена Правління і перебувала на цій посаді з 24.04.2015р., у зв’язку з прийняттям рішення про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства  на приватне акціонерне товариство у відповідності до ЗУ «Про акціонерні товариства». Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Не володіє часткою у статутному капіталі емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

На підставі рішення загальних зборів акціонерів ПАТ «Первухінський цукровий завод» (протокол № 14 від 20.04.2017р.), достроково припинено повноваження посадової особи, Філянової Ольги Вікторовни, яка займала посаду Голови Наглядової ради і перебувала на цій посаді з 24.04.2015р., у зв’язку з прийняттям рішень про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства  на приватне акціонерне товариство у відповідності до ЗУ «Про акціонерні товариства» та про зменшення кількісного складу Наглядової ради. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Володіє часткою у статутному капіталі емiтента – 0,1776%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

На підставі рішення загальних зборів акціонерів ПАТ «Первухінський цукровий завод» (протокол № 14 від 20.04.2017р.), достроково припинено повноваження посадової особи, Омеляненка Олексія Івановича, який займав посаду Члена Наглядової ради і перебував на цій посаді з 24.04.2015р., у зв’язку з прийняттям рішень про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства  на приватне акціонерне товариство у відповідності до ЗУ «Про акціонерні товариства» та про зменшення кількісного складу Наглядової ради. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Володіє часткою у статутному капіталі емiтента – 0,1775%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

На підставі рішення загальних зборів акціонерів ПАТ «Первухінський цукровий завод» (протокол № 14 від 20.04.2017р.), достроково припинено повноваження посадової особи, Юськової Людмили Костянтинівни, яка займала посаду Члена Наглядової ради і перебувала на цій посаді з 24.04.2015р., у зв’язку з прийняттям рішень про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства  на приватне акціонерне товариство у відповідності до ЗУ «Про акціонерні товариства» та про зменшення кількісного складу Наглядової ради. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Володіє часткою у статутному капіталі емiтента – 0,0001%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

На підставі рішення загальних зборів акціонерів ПАТ «Первухінський цукровий завод» (протокол № 14 від 20.04.2017р.), достроково припинено повноваження посадової особи, ПАТ «Харківська бісквітна фабрика», яке займало посаду Члена Наглядової ради і перебувало на цій посаді з 24.04.2015р., у зв’язку з прийняттям рішень про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства  на приватне акціонерне товариство у відповідності до ЗУ «Про акціонерні товариства» та про зменшення кількісного складу Наглядової ради. Володіє часткою у статутному капіталі емiтента – 0,0003%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

На підставі рішення загальних зборів акціонерів ПАТ «Первухінський цукровий завод» (протокол № 14 від 20.04.2017р.), достроково припинено повноваження посадової особи, Лапка Володимира Миколайовича, який займав посаду Голови Ревізійної комісії і перебував на цій посаді з 24.04.2015р., у зв’язку з прийняттям рішення про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства  на приватне акціонерне товариство у відповідності до ЗУ «Про акціонерні товариства». Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Володіє часткою у статутному капіталі емiтента – 0,1775%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

На підставі рішення загальних зборів акціонерів ПАТ «Первухінський цукровий завод» (протокол № 14 від 20.04.2017р.), достроково припинено повноваження посадової особи, Тимошенко Любов Михайлівни, яка займала посаду Члена Ревізійної комісії і перебувала на цій посаді з 24.04.2015р., у зв’язку з прийняттям рішення про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства  на приватне акціонерне товариство у відповідності до ЗУ «Про акціонерні товариства». Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Володіє часткою у статутному капіталі емiтента – 0,1775%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

На підставі рішення загальних зборів акціонерів ПАТ «Первухінський цукровий завод» (протокол № 14 від 20.04.2017р.), достроково припинено повноваження посадової особи, Лимар Ганни Леонідівни, яка займала посаду Члена Ревізійної комісії і перебувала на цій посаді з 24.04.2015р у зв’язку з прийняттям рішення про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства  на приватне акціонерне товариство у відповідності до ЗУ «Про акціонерні товариства». Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Не володіє часткою у статутному капіталі емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

ОБРАНО:

Рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ «Первухінський цукровий завод» (протокол № 14 від 20.04.2017р.), на посаду Голови Правління обрано В’юнника Сергія Васильовича. Термін повноважень - три роки, згідно зі статутом товариства. Протягом останніх п’яти років обіймав наступні посади: з 09.04.2012р. по 24.04.2015р. – заступник директора з виробництва в ПАТ «Первухінський цукровий завод», з 24.04.2015р. – Голова Правління «Первухінський цукровий завод», згідно рішення загальних зборів акціонерів (протокол № 12 від 24.04.2015р). Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Не володіє часткою у статутному капіталі емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ «Первухінський цукровий завод» (протокол № 14 від 20.04.2017р.), на посаду Члена Правління обрано Рудь Ігоря Миколайовича. Термін повноважень - три роки, згідно зі статутом товариства. Протягом останніх п’яти років обіймає посаду головного інженера в ПАТ «Первухінський цукровий завод». Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Володіє часткою у статутному капіталі емiтента – 0,0001%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ «Первухінський цукровий завод» (протокол № 14 від 20.04.2017р.), на посаду Члена Правління обрано Рєзніка Леоніда Миколайовича. Термін повноважень - три роки, згідно зі статутом товариства. Протягом останніх п’яти років обіймає посаду заст. директора по сировині в ПАТ «Первухінський цукровий завод». Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Не володіє часткою у статутному капіталі емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ «Первухінський цукровий завод» (протокол № 14 від 20.04.2017р.), на посаду Члена Правління обрано Шило Віру Григорівну. Термін повноважень - три роки, згідно зі статутом товариства. Протягом останніх п’яти років обіймає посаду головного бухгалтера в ПАТ «Первухінський цукровий завод». Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Не володіє часткою у статутному капіталі емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ «Первухінський цукровий завод» (протокол  №14 від 20.04.2017р.), на посаду Члена Правління обрано Шляхову Валентину Іванівну. Термін повноважень - три роки, згідно зі статутом товариства. Протягом останніх п’яти років обіймає посаду начальника бурякопункту в ПАТ «Первухінський цукровий завод». Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Не володіє часткою у статутному капіталі емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ «Первухінський цукровий завод» (протокол № 14 від 20.04.2017р.),  на посаду Члена Наглядової ради та рішенням засідання Наглядової ради (протокол    № б/н від 20.04.2017р.) на посаду Голови Наглядової ради обрано Філянову Ольгу Вікторівну. Кількісний склад Наглядової ради, рішенням цих загальних зборів, зменшено до 3-х осіб. Термін повноважень - три роки, згідно зі статутом товариства. Протягом останніх п’яти років обіймає посаду начальника планового відділу в ПАТ «Харківська бісквітна фабрика». Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Посадова особа є акціонером товариства і володіє часткою у статутному капіталі емiтента - 0,1776%. Посадова особа не є представником акціонера або групи акціонерів та не є незалежним директором. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ «Первухінський цукровий завод» (протокол № 14 від 20.04.2017р.), на посаду Члена Наглядової ради обрано Омеляненка Олексія Івановича. Кількісний склад Наглядової ради, рішенням цих загальних зборів, зменшено до 3-х осіб.Термін повноважень - три роки, згідно зі статутом товариства. Протягом останніх п’яти років обіймає посаду начальника відділу постачання в ПАТ «Харківська бісквітна фабрика». Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Посадова особа є акціонером товариства і володіє часткою у статутному капіталі емiтента - 0,1775%. Посадова особа не є представником акціонера або групи акціонерів та не є незалежним директором. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ «Первухінський цукровий завод» (протокол № 14 від 20.04.2017р.), на посаду Члена Наглядової ради обрано Юськову Людмилу Костянтинівну. Кількісний склад Наглядової ради, рішенням цих загальних зборів, зменшено до 3-х осіб. Термін повноважень - три роки, згідно зі статутом товариства. Протягом останніх п’яти років обіймає посаду начальника виробничої лабораторії в ПАТ «Харківська бісквітна фабрика». Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Посадова особа є акціонером товариства і володіє часткою у статутному капіталі емiтента - 0,0001%. Посадова особа не є представником акціонера або групи акціонерів та не є незалежним директором. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ «Первухінський цукровий завод» (протокол № 14 від 20.04.2017р.), на посаду Члена Ревізійної комісії та рішенням засідання Ревізійної комісії (протокол   № б/н від 20.04.2017р.),) на посаду Голови Ревізійної комісії обрано Лапка Володимира Миколайовича. Термін повноважень - три роки, згідно зі статутом товариства. Протягом останніх п’яти років обіймає посаду головного бухгалтера в ПАТ «Харківська бісквітна фабрика». Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Володіє часткою у статутному капіталі емiтента0,1775%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ «Первухінський цукровий завод» (протокол № 14 від 20.04.2017р.), на посаду Члена Ревізійної комісії обрано Тимошенко Любов Михайлівну. Термін повноважень - три роки, згідно зі статутом товариства. Протягом останніх п’яти років обіймає посаду заступника головного бухгалтера в ПАТ «Харківська бісквітна фабрика». Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Володіє часткою у статутному капіталі емiтента0,1775%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ «Первухінський цукровий завод» (протокол № 14 від 20.04.2017р.), на посаду Члена Ревізійної комісії обрано Лимар Ганну Леонідівну. Термін повноважень - три роки, згідно зі статутом товариства. Протягом останніх п’яти років обіймала наступні посади: з 01.12.2010р. по 31.05.2012р. – аудитор бухгалтерії в ПАТ «Харківська бісквітна фабрика» , з 31.05.2012р. - головний бухгалтер в ПАТ «Кондитерська фабрика «Харків’янка». Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Не володіє часткою у статутному капіталі емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

ІIІ. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та

визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова Правління               В'юнник С.В.

 

21.04.2017

 
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
13.05.2017 15:51

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРВУХІНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД"

2. Код за ЄДРПОУ: 00373250

3. Місцезнаходження: 62131 Харківська обл., Богодухівський р-н, смт. Гути вул. Миру, 29

4. Міжміський код, телефон та факс: (05758) 3-22-41 (05758) 3-22-41

5. Електронна поштова адреса: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет: www.psz.net.ua

7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерного товариства

ІІ. Текст повідомлення

Річними загальними зборами акціонерів ПАТ "Первухінський цукровий завод", які відбулися 20.04.2017

року (протокол № 14 від 20.04.2017р.), було прийнято рішення про зміну типу акціонерного товариства.

Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР:

12.05.2017; Повне найменування акціонерного товариства до зміни: Публічне акціонерне товариство

"Первухінський цукровий завод"; Повне найменування акціонерного товариства після зміни: Приватне

акціонерне товариство "Первухінський цукровий завод".

ІIІ. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та

визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова Правління В'юнник С.В.

13.05.2017

 

 
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
21.04.2017 09:32

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРВУХІНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД"

2. Код за ЄДРПОУ: 00373250

3. Місцезнаходження: 62131 Харківська обл., Богодухівський р-н, смт. Гути вул. Миру, 29

4. Міжміський код, телефон та факс: (05758) 3-22-41

5. Електронна поштова адреса: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет: www.psz.net.ua

7. Вид особливої інформації: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

ІІ. Текст повідомлення

20.04.2017 року рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ«Первухінський цукровий завод» (протокол

№14 від 20.04.2017р.) (далі - Товариство), було прийнято рішення про попереднє схвалення угод (значних

правочинів), які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року, з дати прийняття

рішення (з дня проведення річних загальних зборів), предметом яких може бути майно, роботи, послуги

та  інше, гранична сукупна вартість кожного з яких складатиме від 25 відсотків активів Товариства за

даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Це договори купівлі-продажу, кредитування,

застави та інші від 20 621,75 тис. грн. граничною сукупною вартістю до 50 000,00 тис. грн.

Гранична сукупність вартості правочинів - 50 000,00 тис. грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 82 487 тис. грн.;

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними

останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 60,61561%;

Загальна кількість голосуючих акцій: 15865165 шт.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 13930801 шт.;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 13930801 шт.;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0 шт.

ІIІ. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та

визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова Правління В'юнник С.В.

 

21.04.2017

 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 Следующая > Последняя >>

Страница 4 из 6

Счетчик посещений


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСегодня542
mod_vvisit_counterВчера779
mod_vvisit_counterНа этой неделе1321
mod_vvisit_counterНа прошлой неделе5595
mod_vvisit_counterВ этом месяце15362
mod_vvisit_counterВ прошлом месяце31216
mod_vvisit_counterВсего1653767

Online Now: 19
Your IP: 3.239.51.78
,
Now is: 2021-01-18 16:40

Новости сайта

22/04/2015

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

17/03/2014

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

12.03.2014

Размещена повестка дня собрания акционеров 2014 года.

30.04.2013

На нашем сайте размещена отчетность

за 2012 год.  Протоколы собраний Акционеров.

 


 

Кто на сайте

Сейчас 29 гостей онлайн
Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!