ПЕРВУХІНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД
Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
20.03.2019 00:00

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО

«ПЕРВУХІНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»

Місцезнаходження: Україна, 62131, Харківська область, Богодухівський район, смт. Гути, вулиця Миру, 29

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРВУХІНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» (код за ЄДРПОУ 00377265, місцезнаходження: Україна, 62131, Харківська область, Богодухівський район, смт. Гути, вулиця Миру, 29 (далі-Товариство) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 23 квітня 2019 року об 11-00 год. за адресою місцезнаходження Товариства в приміщенні залу засідань № 3.

Реєстрація акціонерів та їх представників здійснюватиметься 23 квітня 2019 року з 09-45 год. до 10-45 год. за місцем проведення зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочі дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України – 17 квітня 2019 року.

Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на голосування):

 1. Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження її складу.
 2. Обрання голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства та надання повноважень голові та секретарю річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕРВУХІНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» підписати протокол річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
 3. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
 4. Розгляд Звіту Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами розгляду звіту Правління Товариства . Визначення основних напрямків діяльності на 2019 рік.
 5. Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
 6. Розгляд Звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності за звітний період та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 7. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік.
 8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками 2018 року.
 9. Про виплату дивідендів.
 10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
 11. Прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися (укладатися) Товариством протягом одного року з дня прийняття рішення.

Проекти рішень з питань проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, призначених на            23 квітня 2019 року:

Питання порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження її складу.

Проект рішення: Для проведення підрахунку голосів акціонерів на річних Загальних зборах акціонерів обрати лічильну комісію та затвердити її склад у кількості 3 (трьох) осіб, а саме: Голову лічильної комісії Стасенко Людмилу Олександрівну та двох членів комісії – Герасименко Олену Володимирівну та Демяненко Ларису Миколаївну.

Питання порядку денного:

2. Обрання голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства та надання повноважень голові та секретарю річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕРВУХІНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» підписати протокол річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: Обрати головою річних Загальних зборів акціонерів Товариства Музалевську Наталію Юріївну. Обрати секретарем річних Загальних зборів акціонерів Товариства Гарбуз Світлану Вікторівну. Надати голові річних Загальних зборів Музалевській Наталії Юріївні та секретарю річних Загальних зборів Гарбуз Світлані Вікторівні повноваження підписати протокол річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Питання порядку денного:

3. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок (регламент) загальних зборів акціонерів:

- доповідь з питань порядку денного – до 15 хв.;

- виступи з питань порядку денного – до 15 хв.;

- повторні виступи з питань порядку денного – до 3 хв.;

- провести загальні збори акціонерів без перерви;

- питання, пропозиції щодо проектів рішень з питань порядку денного, а також виправлення до проектів рішень подаються письмово та за підписом акціонера або представника акціонера.

Голосування проводити за допомогою Бюлетенів, що містять інформацію визначену в ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства». Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія. Результати голосування оформлюються протоколом лічильної комісії.

Питання порядку денного:

4. Розгляд Звіту Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами розгляду звіту Правління Товариства . Визначення основних напрямків діяльності на 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити Звіт Правління Товариства за наслідками його розгляду. Роботу Правління Товариства визнати задовільною. Затвердити заходи  за результатами розгляду звіту Правління Товариства, а саме – продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства та впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління Товариством. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2019 рік.

Питання порядку денного:

5. Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства

Проект рішення: Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2018 році задовільною. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства, а саме – продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених  для Товариства та впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління Товариством.

Питання порядку денного:

6. Розгляд Звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності за звітний період та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності  Товариства в 2018 році, за наслідками його розгляду: порушень ведення фінансово-господарської діяльності  в 2018 році не встановлено.

Питання порядку денного:

7. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2018 рік.

Питання порядку денного:

8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками 2018 року.

Проект рішення: Отриманий, за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році, збиток у сумі 2 666,0 тис. грн. покрити за рахунок прибутку минулих років.

Питання порядку денного:

9. Про виплату дивідендів.

Проект рішення: Дивіденди за підсумками роботи 2018 року не нараховувати та не виплачувати.

Питання порядку денного:

10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення: Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися протягом не більш як одного року, з дати прийняття рішення (з дня проведення даних річних загальних зборів), предметом яких може бути майно, роботи, послуги та інше, гранична сукупна вартість кожного з яких складатиме від 25 відсотків активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Це договори купівлі-продажу, кредитування, застави та інші від 38 871,75 тис. грн. граничною сукупною вартістю до 120 000,0 тис. грн. Уповноважити голову правління Товариства на підписання вищезазначених правочинів (угод).

Питання порядку денного:

11. Прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися (укладатися) Товариством протягом одного року з дня прийняття рішення.

Проект рішення: Надати попередню згоду на вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість, на випадок, якщо рішення про вчинення таких правочинів не прийняла Наглядова рада Товариства або не мала право його приймати.

Права,  надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства": акціонери від дати надіслання повідомлення про проведення річних загальних зборів до дати проведення річних загальних зборів мають права: - ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного;-отримувати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів та порядку денного річних загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. Адреса, за якою акціонери ПрАТ «Первухінський цукровий завод» можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного річних Загальних зборів: 62131, Харківська область, Богодухівський район, смт. Гути, вулиця Миру, 29. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного річних загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 38 Закону України "Про акціонерні товариства".

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: для участі у річних загальних зборах акціонерам Товариства слід мати при собі –  паспорт, представникам акціонерів – паспорт і доручення на право представляти інтереси акціонерів (акціонера) на загальних зборах, оформлене згідно з вимогами чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Представником акціонера на річних загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на річних загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного річних загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на річних загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на річних загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на річних загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на річних загальних зборах не виключає право участі на цих річних загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних загальних зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів ПрАТ «Первухінський цукровий завод» надає акціонерам та/або їх представникам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, за місцезнаходженням Товариства в робочі дні з 9-00 год. до 16-00 год. Місце для ознайомлення: Адміністративний корпус. Відповідальна особа – Музалевська Наталія Юріївна. Довідки за телефоном: (05758) 3-22-41.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.psz.net.ua

Станом на 18.03.2019 року – дату складання переліку осіб (власників цінних паперів), яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів загальна кількість простих іменних акцій становить 17 417 723 шт., загальна кількість голосуючих акцій - 15 841 907 шт.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства(тис. грн.)

Найменування показника

Звітний період

Попередній період

Усього активів

155487

119537

Основні засоби (за залишковою вартістю)

39706

25687

Запаси

100760

65654

Сумарна дебіторська заборгованість

9156

25230

Гроші та їх еквіваленти

530

169

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

39954

42614

Власний капітал

56414

59080

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

4354

4354

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

5140

5540

Поточні зобов’язання і забезпечення

93933

54751

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

-2666

10689

Середньорічна кількість акцій (шт.)

17417723

17417723

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

-0,153

0,613

Наглядова рада Товариства

 
Протокол №15 PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
27.04.2018 11:05

ПРОТОКОЛ № 15

річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ПЕРВУХІНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»

(код за ЄДРПОУ – 00373250, далі - Товариство)

Місце проведення зборів: Харківська обл., Богодухівський р-н, смт. Гути, вул. Миру, 29

Початок загальних зборів: 11 год. 00 хв. 24 квітня 2018 р.

Закінчення загальних зборів: 12 год. 30 хв. 24 квітня 2018 р.

Збори відкриває голова правління ПрАТ «Первухінський цукровий завод» Вюнник Сергій Васильович:

Шановні акціонери!

Сьогодні проводяться річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «Первухінський цукровий завод». Згідно з даними переліку власників іменних цінних паперів Товариства, складеного станом на 24 годину 18 квітня 2018 року акціонери, які мають право на участь у Зборах є 418 осіб, які володіють у сукупності 17 417 723 акцій, що складає 100 % Статутного капіталу Товариства.

Реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибули для участі в Загальних зборах, провела реєстраційна комісія – голова комісії Стасенко Людмила Олександрівна (склад реєстраційної комісії був затверджений рішенням Наглядової ради Товариства у відповідності до протоколу засідання Наглядової ради від 15 березня 2018 р)

Стасенко Л.О.

Реєстрація проводилась с 09.45 год. до 10.45 год. 24 квітня 2018 року. Станом на 10.45 год. 24.04.2018 року реєстраційною комісією зареєстровані акціонери та їх представники, котрі володіють 13 985 221 простих іменних акцій.

Серед них зареєстровані акціонери власники голосуючих акцій Товариства (їх представники), котрі відповідно до п. 10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему» уклали договори про обслуговування рахунка в цінних паперах, що надає їм право на врахування належних їм акцій (голосів) при визначенні кворуму та голосуванні, котрі володіють 13 948 413 простих іменних акцій, що складає 87,80 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Згідно ч.2 ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори акціонерів вважаються правомочними приймати рішення, якщо в зборах приймають участь акціонери (представники акціонерів), які володіють сукупно більш як 50% голосуючих акцій, тобто є кворум.

За результатами реєстрації був складений Протокол реєстраційної комісії ПрАТ «Первухінський цукровий завод» від 24 квітня 2018 року (додається).

Вюнник С.В.

Загальні збори акціонерів ПрАТ «Первухінський цукровий завод» вважаються відкритими. Акціонери Товариства, відповідно до діючого законодавства та Статуту Товариства, були повідомлені про скликання Зборів у передбачені законодавством строки шляхом персонального повідомлення та ознайомлені з порядком денним Загальних зборів акціонерів.

Порядок денний Зборів та проекти рішень по питанням порядку денного попередньо затверджені Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 13 квітня 2018 р). Переходимо до розгляду порядку денного.

Питання № 1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.

Вюнник С.В.: Для проведення підрахунків голосів на Загальних зборах акціонерів необхідно обрати лічильну комісію. Згідно протоколу засідання Наглядової ради від 15 березня 2018 р. було запропоновано обрати: Лічильну комісію у в кількості 3 (трьох) осіб в наступному складі: Стасенко Людмила Олександрівна;

Герасименко Олена Володимирівна;

Демяненко Лариса Миколаївна.

На голосування виноситься наступний проект рішення по 1-му питанню: «Для проведення підрахунку голосів акціонерів на загальних зборах акціонерів обрати лічильну комісію та затвердити її склад у кількості 3 (трьох) осіб, а саме: Голову лічильної комісії Стасенко Людмилу Олександрівну та двох членів комісії – Герасименко Олену Володимирівну та Демяненко Ларису Миколаївну».

Підрахунок та оголошення результатів голосування по першому питанню порядку денного здійснить реєстраційна комісія.

Підсумки голосування:

«ЗА» прийняття рішення: 13 948 413, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - немає

«УТРИМАВСЯ» - немає

За бюлетенями визнаними недійсними – немає.

Рішення прийняте.

Прошу Лічильну комісію приступити до виконання своїх повноважень.

Питання № 2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.

Вюнник С.В.: Для ведення Загальних зборів акціонерів необхідно вибрати Голову та Секретаря Загальних зборів. Згідно протоколу засідання Наглядової ради від 15 березня 2018 р. було запропоновано обрати: Головою Загальних зборів акціонерів - Музалевську Наталію Юріївну, секретарем зборів - Гарбуз Світлану Вікторівну.

На голосування виноситься наступний проект рішення по 2-му питанню: «Обрати Головою загальних зборів Музалевську Наталію Юріївну. Обрати секретарем загальних зборів Гарбуз Світлану Вікторівну».

Підсумки голосування:

«ЗА» прийняття рішення: 13 948 413, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - немає

«УТРИМАВСЯ» - немає

За бюлетенями визнаними недійсними – немає.

Рішення прийняте.

Прошу Світлану Вікторівну зайняти своє місце, а Наталію Юріївну продовжити ведення Загальних зборів акціонерів.

Музалевська Н.Ю.: Продовжуємо розгляд питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів

Питання № 3. Затвердження порядку проведення (регламенту) загальних зборів.

Музалевська Н.Ю.: Для ефективного та злагодженого ведення Загальних зборів акціонерів необхідно затвердити регламент Загальних зборів. Пропоную затвердити наступний порядок проведення загальних зборів акціонерів:

- доповідь з питань порядку денного – до 15 хв.;

- виступи з питань порядку денного – до 15 хв.;

- повторні виступи з питань порядку денного – до 3 хв.;

- провести загальні збори акціонерів без перерви;

- питання, пропозиції щодо проектів рішень з питань порядку денного, а також виправлення до проектів рішень подаються письмово та за підписом акціонера або представника акціонера. Голосування проводити за допомогою Бюлетенів, що містять інформацію визначену в ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства». Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія. Результати голосування оформлюються протоколом лічильної комісії.

На голосування виноситься наступний проект рішення по 3-му питанню: «Затвердити наступний порядок проведення (регламент) загальних зборів акціонерів:

- доповідь з питань порядку денного – до 15 хв.;

- виступи з питань порядку денного – до 15 хв.;

- повторні виступи з питань порядку денного – до 3 хв.;

- провести загальні збори акціонерів без перерви;

- питання, пропозиції щодо проектів рішень з питань порядку денного, а також виправлення до проектів рішень подаються письмово та за підписом акціонера або представника акціонера.

Голосування проводити за допомогою Бюлетенів, що містять інформацію визначену в ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства». Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія. Результати голосування оформлюються протоколом лічильної комісії».

Підсумки голосування:

«ЗА» прийняття рішення: 13 948 413, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - немає

«УТРИМАВСЯ» - немає

За бюлетенями визнаними недійсними – немає.

Рішення прийняте.

Питання № 4. Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду. Визначення основних напрямків діяльності на 2018 рік.

Доповідач: голова правління ПрАТ "Первухінський цукровий завод" В'юнник Сергій Васильович. Доповідь В'юнника С.В. додається.

Музалевська Н.Ю.: Питань від акціонерів не надійшло. Надійшла пропозиція затвердити Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду. Визначення основних напрямків діяльності на 2018 рік.

На голосування виноситься наступний проект рішення по 4-му питанню: «Затвердити Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2017 рік за наслідками його розгляду. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік».

Підсумки голосування:

«ЗА» прийняття рішення: 13 948 413, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - немає

«УТРИМАВСЯ» - немає

За бюлетенями визнаними недійсними – немає.

Рішення прийняте.

Питання № 5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Доповідач: член Наглядової Ради Омеляненко Олексій Іванович

Доповідь Омеляненко О.І. додається.

Музалевська Н.Ю.: Питань від акціонерів не надійшло. Від акціонерів надійшла пропозиція затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік за наслідками його розгляду. На голосування виноситься наступний проект рішення по 5-му питанню: «Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік за наслідками його розгляду».

Підсумки голосування:

«ЗА» прийняття рішення: 13 948 413, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - немає

«УТРИМАВСЯ» - немає

За бюлетенями визнаними недійсними – немає.

Рішення прийняте.

Питання № 6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності за звітний період та затвердження звіту.

Доповідач: голова ревізійної комісії Лапко Володимир Миколайович.

Доповідь Лапко В.М. додається.

Музалевська Н.Ю.: Питань від акціонерів не надійшло. Надійшла пропозиція затвердити Звіт (висновок) Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017 році за наслідками його розгляду: порушень ведення фінансово-господарської діяльності в 2017 році не встановлено.

На голосування виноситься наступний проект рішення по 6-му питанню: "Затвердити Звіт (висновок) Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017 році за наслідками його розгляду: порушень ведення фінансово-господарської діяльності в 2017 році не встановлено".

Підсумки голосування:

«ЗА» прийняття рішення: 13 948 413, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - немає

«УТРИМАВСЯ» - немає

За бюлетенями визнаними недійсними – немає.

Рішення прийняте.

Питання № 7. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

Доповідач: головний бухгалтер ПрАТ "Первухінський цукровий завод" Шило Віра Григорівна. Доповідь Шило В.Г. додається.

Музалевська Н.Ю.: Питань від акціонерів не надійшло. Від акціонерів надійшла пропозиція затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

На голосування виноситься наступний проект рішення по 7-му питанню: «Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік».

Підсумки голосування:

«ЗА» прийняття рішення: 13 948 413, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - немає

«УТРИМАВСЯ» - немає

За бюлетенями визнаними недійсними – немає.

Рішення прийняте.

Питання № 8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками 2017 року.

Доповідач: головний бухгалтер ПрАТ "Первухінський цукровий завод" Шило Віра Григорівна. Доповідь Шило В.Г. додається.

Музалевська Н.Ю.: Питань від акціонерів не надійшло. Від акціонерів надійшла пропозиція залишок чистого прибутку після сплати обов’язкових платежів згідно Статуту та законодавства, в розмірі 10 689,0 тис. грн. направити на розвиток виробництва.

На голосування виноситься наступний проект рішення по 8-му питанню: «Залишок чистого прибутку після сплати обов’язкових платежів згідно Статуту та законодавства, в розмірі 10 689,0 тис. грн. направити на розвиток виробництва».

Підсумки голосування:

«ЗА» прийняття рішення: 13 948 413, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - немає

«УТРИМАВСЯ» - немає

За бюлетенями визнаними недійсними – немає.

Рішення прийняте.

Питання № 9. Про виплату дивідендів.

Доповідач: головний бухгалтер ПрАТ "Первухінський цукровий завод" Шило Віра Григорівна. Доповідь Шило В.Г. додається.

Музалевська Н.Ю.: Питань від акціонерів не надійшло. Від акціонерів надійшла пропозиція дивіденди за підсумками роботи 2017 року, з чистого прибутку, не нараховувати та не виплачувати.

На голосування виноситься наступний проект рішення по 9-му питанню: «Дивіденди за підсумками роботи 2017 року, з чистого прибутку, не нараховувати та не виплачувати».

Підсумки голосування:

«ЗА» прийняття рішення: 13 948 413, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - немає

«УТРИМАВСЯ» - немає

За бюлетенями визнаними недійсними – немає.

Рішення прийняте.

Питання № 10. Попереднє схвалення угод (вчинення значних правочинів), які можуть укладатися Товариством у період до скликання наступних чергових зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Доповідач: юрисконсульт ПрАТ "Первухінський цукровий завод" Музалевська Наталія Юріївна. Доповідь Музалевської Н.Ю. додається.

Музалевська Н.Ю.: Питань від акціонерів не надійшло. На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 10

На голосування виноситься наступний проект рішення по 10-му питанню: «Попереднє схвалити угоди (значні правочини), які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року, з дати прийняття рішення (з дня проведення даних річних загальних зборів), предметом яких може бути майно, роботи, послуги та інше, гранична сукупна вартість кожного з яких складатиме від 25 відсотків активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Це договори купівлі-продажу, кредитування, застави та інші від 29 884,25 тис. грн. граничною сукупною вартістю до 80 000,0 тис. грн. Уповноважити голову правління Товариства на підписання вищезазначених правочинів (угод)».

Підсумки голосування:

«ЗА» прийняття рішення: 13 948 413, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - немає

«УТРИМАВСЯ» - немає

За бюлетенями визнаними недійсними – немає.

Рішення прийняте.

Питання № 11. Прийняття рішення про вчинення правочинів, які можуть вчинятися (укладатися) Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, щодо яких є заінтересованість, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Доповідач: юрисконсульт ПрАТ "Первухінський цукровий завод" Музалевська Наталія Юріївна. Доповідь Музалевської Н.Ю. додається.

Музалевська Н.Ю.: Питань від акціонерів не надійшло. На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 11

На голосування виноситься наступний проект рішення по 11-му питанню: «Попереднє надати згоду на вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість, на випадок, якщо рішення про вчинення таких правочинів не приймала Наглядова рада Товариства або не мала права його приймати.».

Підсумки голосування:

«ЗА» прийняття рішення: 13 948 413, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - немає

«УТРИМАВСЯ» - немає

За бюлетенями визнаними недійсними – немає.

Рішення прийняте.

Порядок денний вичерпаний. Загальні збори акціонерів завершені.

До протоколу додаються звіти доповідачів, тексти виступів, протоколи Лічильної комісії та протокол Реєстраційної комісії.

Голова Загальних зборів ______________________ Н.Ю. Музалевська

Секретар Загальних зборів ______________________ С.В. Гарбуз

 
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій, станом на 18 квітня 2018 року PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
21.04.2018 11:31

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій,

станом на 18 квітня 2018 року

 

Відповідно до ч. 4 ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства", приватне акціонерне товариство «Первухінський цукровий завод» повідомляє, що станом на дату складання переліку осіб, які мають право на участь у загальних зборах, а саме на 18.04.2018 року:

- Загальна кількість простих іменних акцій - 17 417 723 штук;

 

- Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій  – 15 886 605 штук.

 

 
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
24.04.2018 12:47

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:

Приватне акціонерне товариство "Первухінський цукровий завод"

2. Код за ЄДРПОУ: 00373250

3. Місцезнаходження: 62131 Харківська обл., Богодухівський р-н, смт. Гути вул. Миру, 29

4. Міжміський код, телефон та факс: (05758) 3-22-41

5. Електронна поштова адреса: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет: www.psz.net.ua

7. Вид особливої інформації: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

ІІ. Текст повідомлення

24.04.2018 року рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ«Первухінський цукровий завод» (протокол №15 від 24.04.2018р.) (далі - Товариство), було прийнято рішення про попереднє схвалення угод (значних правочинів), які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року, з дати прийняття рішення (з дня проведення річних загальних зборів), предметом яких може бути майно, роботи, послуги та інше, гранична сукупна вартість кожного з яких складатиме від 25 відсотків активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Це договори купівлі-продажу, кредитування, застави та інші від 29 884,25 тис. грн. граничною сукупною вартістю до 80 000,00 тис. грн.Гранична сукупність вартості правочинів - 80 000,00 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 119 537,00 тис. грн.;

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними

останньої річної фінансової звітності (у відсотках) – 66,92489%;

Загальна кількість голосуючих акцій: 15 886 605 шт.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 13948413 шт.;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 13948413 шт.;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0 шт.

ІIІ. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та

визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова Правління С.В. В'юнник

24.04.2018

 
Повідомленя про проведення річних загальних зборів 2018р PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
22.03.2018 13:30

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ПЕРВУХІНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД», код ЄДРПОУ 00373250

(далі - Товариство)

Місцезнаходження: 62131, Харківська область, Богодухівський район, смт. Гути, вулиця Миру, 29

Повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 24 квітня 2018 року об 11-00 год. за адресою місцезнаходження Товариства в приміщенні конференц-залу.

Реєстрація акціонерів та їх представників здійснюватиметься 24 квітня 2018 року з 09-45 год. до 10-45 год. за місцем проведення зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочі дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України – 18 квітня 2018 року.

Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на голосування):

 1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.
 2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
 3. Затвердження порядку проведення (регламенту) загальних зборів.
 4. Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду. Визначення основних напрямків діяльності на 2018 рік.
 5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності за звітний період та затвердження звіту.
 7. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.
 8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками 2017 року.
 9. Про виплату дивідендів.
 10. Попереднє схвалення угод (вчинення значних правочинів), які можуть укладатися Товариством у період до скликання наступних чергових зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
 11. Прийняття рішення про вчинення правочинів, які можуть вчинятися (укладатися) Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, щодо яких є заінтересованість, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проекти рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів акціонерів, призначених на 24 квітня 2018 року:

Питання порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.

Проект рішення: Для проведення підрахунку голосів акціонерів на загальних зборах акціонерів обрати лічильну комісію та затвердити її склад у кількості 3 (трьох) осіб, а саме: Голову лічильної комісії Стасенко Людмилу Олександрівну та двох членів комісії – Герасименко Олену Володимирівну та Демяненко Ларису Миколаївну.

Питання порядку денного:

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.

Проект рішення: Обрати Головою загальних зборів Музалевську Наталію Юріївну. Обрати секретарем загальних зборів Гарбуз Світлану Вікторівну.

Питання порядку денного:

3. Затвердження порядку проведення (регламенту) загальних зборів.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок (регламент) загальних зборів акціонерів:

- доповідь з питань порядку денного – до 15 хв.;

- виступи з питань порядку денного – до 15 хв.;

- повторні виступи з питань порядку денного – до 3 хв.;

- провести загальні збори акціонерів без перерви;

- питання, пропозиції щодо проектів рішень з питань порядку денного, а також виправлення до проектів рішень подаються письмово та за підписом акціонера або представника акціонера.

Голосування проводити за допомогою Бюлетенів, що містять інформацію визначену в ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства». Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія. Результати голосування оформлюються протоколом лічильної комісії.

Питання порядку денного:

4. Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду. Визначення основних напрямків діяльності на 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2017 рік за наслідками його розгляду. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік.

Питання порядку денного:

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік за наслідками його розгляду.

Питання порядку денного:

6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності за звітний період та затвердження звіту.

Проект рішення: Затвердити Звіт (висновок) Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017 році за наслідками його розгляду: порушень ведення фінансово-господарської діяльності в 2017 році не встановлено.

Питання порядку денного:

7. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

Питання порядку денного:

8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками 2017 року.

Проект рішення: Залишок чистого прибутку після сплати обов’язкових платежів згідно Статуту та законодавства, в розмірі 10 689,0 тис. грн. направити на розвиток виробництва.

Питання порядку денного:

9. Про виплату дивідендів.

Проект рішення: Дивіденди за підсумками роботи 2017 року, з чистого прибутку, не нараховувати та не виплачувати.

Питання порядку денного:

10. Попереднє схвалення угод (вчинення значних правочинів), які можуть укладатися Товариством у період до скликання наступних чергових зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення: Попереднє схвалити угоди (значні правочини), які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року, з дати прийняття рішення (з дня проведення даних річних загальних зборів), предметом яких може бути майно, роботи, послуги та інше, гранична сукупна вартість кожного з яких складатиме від 25 відсотків активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Це договори купівлі-продажу, кредитування, застави та інші від 29 884,25 тис. грн. граничною сукупною вартістю до 80 000,0 тис. грн. Уповноважити голову правління Товариства на підписання вищезазначених правочинів (угод).

Питання порядку денного:

11. Прийняття рішення про вчинення правочинів, які можуть вчинятися (укладатися) Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, щодо яких є заінтересованість, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення: Попереднє надати згоду на вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість, на випадок, якщо рішення про вчинення таких правочинів не приймала Наглядова рада Товариства або не мала права його приймати.

Для участі у Зборах акціонерам мати при собі, представникам акціонерів – паспорт і доручення на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлене згідно з вимогами чинного законодавства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.psz.net.ua

З документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів Товариства, акціонери та їх представники можуть ознайомитися за місцезнаходженням Товариства в робочі дні з 9-00 год. до 16-00 год. Місце для ознайомлення: Адміністративний корпус. Відповідальна особа – Музалевська Наталія Юріївна. Довідки за телефоном: (05758) 61-3-36

Станом на 19.03.2018 року – дату складання переліку осіб (власників цінних паперів), яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів загальна кількість простих іменних акцій становить 17 417 723 шт., загальна кількість голосуючих акцій - 15 882 717 шт.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства(тис. грн.)


Найменування показника

Звітний період

Попередній період

Усьогоактивів

119537

82487

Основні засоби

25687

14169

Довгострокові фінансові інвестиції

741

-

Запаси

65654

60350

Сумарна дебіторська заборгованість

25230

4559

Гроші та їх еквіваленти

169

589

Нерозподілений прибуток

42614

31921

Власний капітал

59080

48391

Статутний капітал

4354

4354

Довгострокові зобов’язання

5540

5940

Поточні зобов’язання

54751

27513

Чистий прибуток (збиток)

10689

22612

Середньорічна кількість акцій (штук)

17417723

17417723

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (штук)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

234

239 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті Бюлетень «Відомості НКЦПФР» № 56(2809) від 22.03.2018 року.

Наглядова рада Товариства

 

Обновлено 22.03.2018 13:49
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Следующая > Последняя >>

Страница 6 из 9

Счетчик посещений


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСегодня17321
mod_vvisit_counterВчера7908
mod_vvisit_counterНа этой неделе28308
mod_vvisit_counterНа прошлой неделе26748
mod_vvisit_counterВ этом месяце36934
mod_vvisit_counterВ прошлом месяце80324
mod_vvisit_counterВсего2463561

Online Now: 334
Your IP: 3.236.221.156
,
Now is: 2022-07-05 19:25

Новости сайта

22/04/2015

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

17/03/2014

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

12.03.2014

Размещена повестка дня собрания акционеров 2014 года.

30.04.2013

На нашем сайте размещена отчетность

за 2012 год.  Протоколы собраний Акционеров.

 


 

Кто на сайте

Сейчас 381 гостей онлайн
Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!