ПЕРВУХІНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД
Протокол №15 PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
27.04.2018 11:05

ПРОТОКОЛ № 15

річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ПЕРВУХІНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»

(код за ЄДРПОУ – 00373250, далі - Товариство)

Місце проведення зборів: Харківська обл., Богодухівський р-н, смт. Гути, вул. Миру, 29

Початок загальних зборів: 11 год. 00 хв. 24 квітня 2018 р.

Закінчення загальних зборів: 12 год. 30 хв. 24 квітня 2018 р.

Збори відкриває голова правління ПрАТ «Первухінський цукровий завод» Вюнник Сергій Васильович:

Шановні акціонери!

Сьогодні проводяться річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «Первухінський цукровий завод». Згідно з даними переліку власників іменних цінних паперів Товариства, складеного станом на 24 годину 18 квітня 2018 року акціонери, які мають право на участь у Зборах є 418 осіб, які володіють у сукупності 17 417 723 акцій, що складає 100 % Статутного капіталу Товариства.

Реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибули для участі в Загальних зборах, провела реєстраційна комісія – голова комісії Стасенко Людмила Олександрівна (склад реєстраційної комісії був затверджений рішенням Наглядової ради Товариства у відповідності до протоколу засідання Наглядової ради від 15 березня 2018 р)

Стасенко Л.О.

Реєстрація проводилась с 09.45 год. до 10.45 год. 24 квітня 2018 року. Станом на 10.45 год. 24.04.2018 року реєстраційною комісією зареєстровані акціонери та їх представники, котрі володіють 13 985 221 простих іменних акцій.

Серед них зареєстровані акціонери власники голосуючих акцій Товариства (їх представники), котрі відповідно до п. 10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему» уклали договори про обслуговування рахунка в цінних паперах, що надає їм право на врахування належних їм акцій (голосів) при визначенні кворуму та голосуванні, котрі володіють 13 948 413 простих іменних акцій, що складає 87,80 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Згідно ч.2 ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори акціонерів вважаються правомочними приймати рішення, якщо в зборах приймають участь акціонери (представники акціонерів), які володіють сукупно більш як 50% голосуючих акцій, тобто є кворум.

За результатами реєстрації був складений Протокол реєстраційної комісії ПрАТ «Первухінський цукровий завод» від 24 квітня 2018 року (додається).

Вюнник С.В.

Загальні збори акціонерів ПрАТ «Первухінський цукровий завод» вважаються відкритими. Акціонери Товариства, відповідно до діючого законодавства та Статуту Товариства, були повідомлені про скликання Зборів у передбачені законодавством строки шляхом персонального повідомлення та ознайомлені з порядком денним Загальних зборів акціонерів.

Порядок денний Зборів та проекти рішень по питанням порядку денного попередньо затверджені Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 13 квітня 2018 р). Переходимо до розгляду порядку денного.

Питання № 1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.

Вюнник С.В.: Для проведення підрахунків голосів на Загальних зборах акціонерів необхідно обрати лічильну комісію. Згідно протоколу засідання Наглядової ради від 15 березня 2018 р. було запропоновано обрати: Лічильну комісію у в кількості 3 (трьох) осіб в наступному складі: Стасенко Людмила Олександрівна;

Герасименко Олена Володимирівна;

Демяненко Лариса Миколаївна.

На голосування виноситься наступний проект рішення по 1-му питанню: «Для проведення підрахунку голосів акціонерів на загальних зборах акціонерів обрати лічильну комісію та затвердити її склад у кількості 3 (трьох) осіб, а саме: Голову лічильної комісії Стасенко Людмилу Олександрівну та двох членів комісії – Герасименко Олену Володимирівну та Демяненко Ларису Миколаївну».

Підрахунок та оголошення результатів голосування по першому питанню порядку денного здійснить реєстраційна комісія.

Підсумки голосування:

«ЗА» прийняття рішення: 13 948 413, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - немає

«УТРИМАВСЯ» - немає

За бюлетенями визнаними недійсними – немає.

Рішення прийняте.

Прошу Лічильну комісію приступити до виконання своїх повноважень.

Питання № 2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.

Вюнник С.В.: Для ведення Загальних зборів акціонерів необхідно вибрати Голову та Секретаря Загальних зборів. Згідно протоколу засідання Наглядової ради від 15 березня 2018 р. було запропоновано обрати: Головою Загальних зборів акціонерів - Музалевську Наталію Юріївну, секретарем зборів - Гарбуз Світлану Вікторівну.

На голосування виноситься наступний проект рішення по 2-му питанню: «Обрати Головою загальних зборів Музалевську Наталію Юріївну. Обрати секретарем загальних зборів Гарбуз Світлану Вікторівну».

Підсумки голосування:

«ЗА» прийняття рішення: 13 948 413, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - немає

«УТРИМАВСЯ» - немає

За бюлетенями визнаними недійсними – немає.

Рішення прийняте.

Прошу Світлану Вікторівну зайняти своє місце, а Наталію Юріївну продовжити ведення Загальних зборів акціонерів.

Музалевська Н.Ю.: Продовжуємо розгляд питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів

Питання № 3. Затвердження порядку проведення (регламенту) загальних зборів.

Музалевська Н.Ю.: Для ефективного та злагодженого ведення Загальних зборів акціонерів необхідно затвердити регламент Загальних зборів. Пропоную затвердити наступний порядок проведення загальних зборів акціонерів:

- доповідь з питань порядку денного – до 15 хв.;

- виступи з питань порядку денного – до 15 хв.;

- повторні виступи з питань порядку денного – до 3 хв.;

- провести загальні збори акціонерів без перерви;

- питання, пропозиції щодо проектів рішень з питань порядку денного, а також виправлення до проектів рішень подаються письмово та за підписом акціонера або представника акціонера. Голосування проводити за допомогою Бюлетенів, що містять інформацію визначену в ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства». Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія. Результати голосування оформлюються протоколом лічильної комісії.

На голосування виноситься наступний проект рішення по 3-му питанню: «Затвердити наступний порядок проведення (регламент) загальних зборів акціонерів:

- доповідь з питань порядку денного – до 15 хв.;

- виступи з питань порядку денного – до 15 хв.;

- повторні виступи з питань порядку денного – до 3 хв.;

- провести загальні збори акціонерів без перерви;

- питання, пропозиції щодо проектів рішень з питань порядку денного, а також виправлення до проектів рішень подаються письмово та за підписом акціонера або представника акціонера.

Голосування проводити за допомогою Бюлетенів, що містять інформацію визначену в ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства». Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія. Результати голосування оформлюються протоколом лічильної комісії».

Підсумки голосування:

«ЗА» прийняття рішення: 13 948 413, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - немає

«УТРИМАВСЯ» - немає

За бюлетенями визнаними недійсними – немає.

Рішення прийняте.

Питання № 4. Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду. Визначення основних напрямків діяльності на 2018 рік.

Доповідач: голова правління ПрАТ "Первухінський цукровий завод" В'юнник Сергій Васильович. Доповідь В'юнника С.В. додається.

Музалевська Н.Ю.: Питань від акціонерів не надійшло. Надійшла пропозиція затвердити Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду. Визначення основних напрямків діяльності на 2018 рік.

На голосування виноситься наступний проект рішення по 4-му питанню: «Затвердити Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2017 рік за наслідками його розгляду. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік».

Підсумки голосування:

«ЗА» прийняття рішення: 13 948 413, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - немає

«УТРИМАВСЯ» - немає

За бюлетенями визнаними недійсними – немає.

Рішення прийняте.

Питання № 5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Доповідач: член Наглядової Ради Омеляненко Олексій Іванович

Доповідь Омеляненко О.І. додається.

Музалевська Н.Ю.: Питань від акціонерів не надійшло. Від акціонерів надійшла пропозиція затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік за наслідками його розгляду. На голосування виноситься наступний проект рішення по 5-му питанню: «Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік за наслідками його розгляду».

Підсумки голосування:

«ЗА» прийняття рішення: 13 948 413, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - немає

«УТРИМАВСЯ» - немає

За бюлетенями визнаними недійсними – немає.

Рішення прийняте.

Питання № 6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності за звітний період та затвердження звіту.

Доповідач: голова ревізійної комісії Лапко Володимир Миколайович.

Доповідь Лапко В.М. додається.

Музалевська Н.Ю.: Питань від акціонерів не надійшло. Надійшла пропозиція затвердити Звіт (висновок) Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017 році за наслідками його розгляду: порушень ведення фінансово-господарської діяльності в 2017 році не встановлено.

На голосування виноситься наступний проект рішення по 6-му питанню: "Затвердити Звіт (висновок) Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017 році за наслідками його розгляду: порушень ведення фінансово-господарської діяльності в 2017 році не встановлено".

Підсумки голосування:

«ЗА» прийняття рішення: 13 948 413, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - немає

«УТРИМАВСЯ» - немає

За бюлетенями визнаними недійсними – немає.

Рішення прийняте.

Питання № 7. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

Доповідач: головний бухгалтер ПрАТ "Первухінський цукровий завод" Шило Віра Григорівна. Доповідь Шило В.Г. додається.

Музалевська Н.Ю.: Питань від акціонерів не надійшло. Від акціонерів надійшла пропозиція затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

На голосування виноситься наступний проект рішення по 7-му питанню: «Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік».

Підсумки голосування:

«ЗА» прийняття рішення: 13 948 413, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - немає

«УТРИМАВСЯ» - немає

За бюлетенями визнаними недійсними – немає.

Рішення прийняте.

Питання № 8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками 2017 року.

Доповідач: головний бухгалтер ПрАТ "Первухінський цукровий завод" Шило Віра Григорівна. Доповідь Шило В.Г. додається.

Музалевська Н.Ю.: Питань від акціонерів не надійшло. Від акціонерів надійшла пропозиція залишок чистого прибутку після сплати обов’язкових платежів згідно Статуту та законодавства, в розмірі 10 689,0 тис. грн. направити на розвиток виробництва.

На голосування виноситься наступний проект рішення по 8-му питанню: «Залишок чистого прибутку після сплати обов’язкових платежів згідно Статуту та законодавства, в розмірі 10 689,0 тис. грн. направити на розвиток виробництва».

Підсумки голосування:

«ЗА» прийняття рішення: 13 948 413, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - немає

«УТРИМАВСЯ» - немає

За бюлетенями визнаними недійсними – немає.

Рішення прийняте.

Питання № 9. Про виплату дивідендів.

Доповідач: головний бухгалтер ПрАТ "Первухінський цукровий завод" Шило Віра Григорівна. Доповідь Шило В.Г. додається.

Музалевська Н.Ю.: Питань від акціонерів не надійшло. Від акціонерів надійшла пропозиція дивіденди за підсумками роботи 2017 року, з чистого прибутку, не нараховувати та не виплачувати.

На голосування виноситься наступний проект рішення по 9-му питанню: «Дивіденди за підсумками роботи 2017 року, з чистого прибутку, не нараховувати та не виплачувати».

Підсумки голосування:

«ЗА» прийняття рішення: 13 948 413, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - немає

«УТРИМАВСЯ» - немає

За бюлетенями визнаними недійсними – немає.

Рішення прийняте.

Питання № 10. Попереднє схвалення угод (вчинення значних правочинів), які можуть укладатися Товариством у період до скликання наступних чергових зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Доповідач: юрисконсульт ПрАТ "Первухінський цукровий завод" Музалевська Наталія Юріївна. Доповідь Музалевської Н.Ю. додається.

Музалевська Н.Ю.: Питань від акціонерів не надійшло. На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 10

На голосування виноситься наступний проект рішення по 10-му питанню: «Попереднє схвалити угоди (значні правочини), які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року, з дати прийняття рішення (з дня проведення даних річних загальних зборів), предметом яких може бути майно, роботи, послуги та інше, гранична сукупна вартість кожного з яких складатиме від 25 відсотків активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Це договори купівлі-продажу, кредитування, застави та інші від 29 884,25 тис. грн. граничною сукупною вартістю до 80 000,0 тис. грн. Уповноважити голову правління Товариства на підписання вищезазначених правочинів (угод)».

Підсумки голосування:

«ЗА» прийняття рішення: 13 948 413, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - немає

«УТРИМАВСЯ» - немає

За бюлетенями визнаними недійсними – немає.

Рішення прийняте.

Питання № 11. Прийняття рішення про вчинення правочинів, які можуть вчинятися (укладатися) Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, щодо яких є заінтересованість, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Доповідач: юрисконсульт ПрАТ "Первухінський цукровий завод" Музалевська Наталія Юріївна. Доповідь Музалевської Н.Ю. додається.

Музалевська Н.Ю.: Питань від акціонерів не надійшло. На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 11

На голосування виноситься наступний проект рішення по 11-му питанню: «Попереднє надати згоду на вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість, на випадок, якщо рішення про вчинення таких правочинів не приймала Наглядова рада Товариства або не мала права його приймати.».

Підсумки голосування:

«ЗА» прийняття рішення: 13 948 413, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - немає

«УТРИМАВСЯ» - немає

За бюлетенями визнаними недійсними – немає.

Рішення прийняте.

Порядок денний вичерпаний. Загальні збори акціонерів завершені.

До протоколу додаються звіти доповідачів, тексти виступів, протоколи Лічильної комісії та протокол Реєстраційної комісії.

Голова Загальних зборів ______________________ Н.Ю. Музалевська

Секретар Загальних зборів ______________________ С.В. Гарбуз

 
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
24.04.2018 12:47

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:

Приватне акціонерне товариство "Первухінський цукровий завод"

2. Код за ЄДРПОУ: 00373250

3. Місцезнаходження: 62131 Харківська обл., Богодухівський р-н, смт. Гути вул. Миру, 29

4. Міжміський код, телефон та факс: (05758) 3-22-41

5. Електронна поштова адреса: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет: www.psz.net.ua

7. Вид особливої інформації: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

ІІ. Текст повідомлення

24.04.2018 року рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ«Первухінський цукровий завод» (протокол №15 від 24.04.2018р.) (далі - Товариство), було прийнято рішення про попереднє схвалення угод (значних правочинів), які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року, з дати прийняття рішення (з дня проведення річних загальних зборів), предметом яких може бути майно, роботи, послуги та інше, гранична сукупна вартість кожного з яких складатиме від 25 відсотків активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Це договори купівлі-продажу, кредитування, застави та інші від 29 884,25 тис. грн. граничною сукупною вартістю до 80 000,00 тис. грн.Гранична сукупність вартості правочинів - 80 000,00 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 119 537,00 тис. грн.;

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними

останньої річної фінансової звітності (у відсотках) – 66,92489%;

Загальна кількість голосуючих акцій: 15 886 605 шт.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 13948413 шт.;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 13948413 шт.;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0 шт.

ІIІ. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та

визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова Правління С.В. В'юнник

24.04.2018

 
Повідомленя про проведення річних загальних зборів 2018р PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
22.03.2018 13:30

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ПЕРВУХІНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД», код ЄДРПОУ 00373250

(далі - Товариство)

Місцезнаходження: 62131, Харківська область, Богодухівський район, смт. Гути, вулиця Миру, 29

Повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 24 квітня 2018 року об 11-00 год. за адресою місцезнаходження Товариства в приміщенні конференц-залу.

Реєстрація акціонерів та їх представників здійснюватиметься 24 квітня 2018 року з 09-45 год. до 10-45 год. за місцем проведення зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочі дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України – 18 квітня 2018 року.

Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на голосування):

 1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.
 2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
 3. Затвердження порядку проведення (регламенту) загальних зборів.
 4. Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду. Визначення основних напрямків діяльності на 2018 рік.
 5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності за звітний період та затвердження звіту.
 7. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.
 8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками 2017 року.
 9. Про виплату дивідендів.
 10. Попереднє схвалення угод (вчинення значних правочинів), які можуть укладатися Товариством у період до скликання наступних чергових зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
 11. Прийняття рішення про вчинення правочинів, які можуть вчинятися (укладатися) Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, щодо яких є заінтересованість, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проекти рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів акціонерів, призначених на 24 квітня 2018 року:

Питання порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.

Проект рішення: Для проведення підрахунку голосів акціонерів на загальних зборах акціонерів обрати лічильну комісію та затвердити її склад у кількості 3 (трьох) осіб, а саме: Голову лічильної комісії Стасенко Людмилу Олександрівну та двох членів комісії – Герасименко Олену Володимирівну та Демяненко Ларису Миколаївну.

Питання порядку денного:

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.

Проект рішення: Обрати Головою загальних зборів Музалевську Наталію Юріївну. Обрати секретарем загальних зборів Гарбуз Світлану Вікторівну.

Питання порядку денного:

3. Затвердження порядку проведення (регламенту) загальних зборів.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок (регламент) загальних зборів акціонерів:

- доповідь з питань порядку денного – до 15 хв.;

- виступи з питань порядку денного – до 15 хв.;

- повторні виступи з питань порядку денного – до 3 хв.;

- провести загальні збори акціонерів без перерви;

- питання, пропозиції щодо проектів рішень з питань порядку денного, а також виправлення до проектів рішень подаються письмово та за підписом акціонера або представника акціонера.

Голосування проводити за допомогою Бюлетенів, що містять інформацію визначену в ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства». Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія. Результати голосування оформлюються протоколом лічильної комісії.

Питання порядку денного:

4. Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду. Визначення основних напрямків діяльності на 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2017 рік за наслідками його розгляду. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік.

Питання порядку денного:

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік за наслідками його розгляду.

Питання порядку денного:

6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності за звітний період та затвердження звіту.

Проект рішення: Затвердити Звіт (висновок) Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017 році за наслідками його розгляду: порушень ведення фінансово-господарської діяльності в 2017 році не встановлено.

Питання порядку денного:

7. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

Питання порядку денного:

8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками 2017 року.

Проект рішення: Залишок чистого прибутку після сплати обов’язкових платежів згідно Статуту та законодавства, в розмірі 10 689,0 тис. грн. направити на розвиток виробництва.

Питання порядку денного:

9. Про виплату дивідендів.

Проект рішення: Дивіденди за підсумками роботи 2017 року, з чистого прибутку, не нараховувати та не виплачувати.

Питання порядку денного:

10. Попереднє схвалення угод (вчинення значних правочинів), які можуть укладатися Товариством у період до скликання наступних чергових зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення: Попереднє схвалити угоди (значні правочини), які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року, з дати прийняття рішення (з дня проведення даних річних загальних зборів), предметом яких може бути майно, роботи, послуги та інше, гранична сукупна вартість кожного з яких складатиме від 25 відсотків активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Це договори купівлі-продажу, кредитування, застави та інші від 29 884,25 тис. грн. граничною сукупною вартістю до 80 000,0 тис. грн. Уповноважити голову правління Товариства на підписання вищезазначених правочинів (угод).

Питання порядку денного:

11. Прийняття рішення про вчинення правочинів, які можуть вчинятися (укладатися) Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, щодо яких є заінтересованість, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення: Попереднє надати згоду на вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість, на випадок, якщо рішення про вчинення таких правочинів не приймала Наглядова рада Товариства або не мала права його приймати.

Для участі у Зборах акціонерам мати при собі, представникам акціонерів – паспорт і доручення на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлене згідно з вимогами чинного законодавства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.psz.net.ua

З документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів Товариства, акціонери та їх представники можуть ознайомитися за місцезнаходженням Товариства в робочі дні з 9-00 год. до 16-00 год. Місце для ознайомлення: Адміністративний корпус. Відповідальна особа – Музалевська Наталія Юріївна. Довідки за телефоном: (05758) 61-3-36

Станом на 19.03.2018 року – дату складання переліку осіб (власників цінних паперів), яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів загальна кількість простих іменних акцій становить 17 417 723 шт., загальна кількість голосуючих акцій - 15 882 717 шт.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства(тис. грн.)


Найменування показника

Звітний період

Попередній період

Усьогоактивів

119537

82487

Основні засоби

25687

14169

Довгострокові фінансові інвестиції

741

-

Запаси

65654

60350

Сумарна дебіторська заборгованість

25230

4559

Гроші та їх еквіваленти

169

589

Нерозподілений прибуток

42614

31921

Власний капітал

59080

48391

Статутний капітал

4354

4354

Довгострокові зобов’язання

5540

5940

Поточні зобов’язання

54751

27513

Чистий прибуток (збиток)

10689

22612

Середньорічна кількість акцій (штук)

17417723

17417723

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (штук)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

234

239 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті Бюлетень «Відомості НКЦПФР» № 56(2809) від 22.03.2018 року.

Наглядова рада Товариства

 

Обновлено 22.03.2018 13:49
 
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій, станом на 18 квітня 2018 року PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
21.04.2018 11:31

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій,

станом на 18 квітня 2018 року

 

Відповідно до ч. 4 ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства", приватне акціонерне товариство «Первухінський цукровий завод» повідомляє, що станом на дату складання переліку осіб, які мають право на участь у загальних зборах, а саме на 18.04.2018 року:

- Загальна кількість простих іменних акцій - 17 417 723 штук;

 

- Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій  – 15 886 605 штук.

 

 
2018 рік PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
20.03.2018 19:05

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРВУХІНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД"

2. Код за ЄДРПОУ: 00373250

3. Місцезнаходження: 62131 Харківська обл., Богодухівський р-н, смт. Гути вул. Миру, 29

4. Міжміський код, телефон та факс: (05758) 3-22-41 (05758) 3-22-41

5. Електронна поштова адреса: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет: www.psz.net.ua

7. Вид особливої інформації:Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства)

ІІ. Текст повідомлення

ПрАТ «Первухінський цукровий завод (надалi - Товариство) повідомляє, що згідно Реєстру власників іменних цінних паперів Товариства, складеного станом на 19.03.2018 р. (вих.№ 152624зв від 20.03.2018 р.), отриманого Товариством 20.03.2018 р. від ПАТ «Національний депозитарій України»: пакет акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЛОБОДА», код за ЄДРПОУ 22677163 (місцезнаходження: м. Харків, вул. Лозівська, 8) збільшився, а саме: до зміни кількість голосуючих акцій становила 3215278 шт. простих іменних акцій, розмір частки 18,4598% від загальної кількості акцій та 20,2663% від кількості голосуючих акцій; після зміни кількість голосуючих акцій становить 3232830 шт. простих іменних акцій, розмір частки 18,5606% від загальної кількості акцій та 20,3544% від кількості голосуючих акцій.

ІIІ. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та

визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова Правління В'юнник С.В.

20.03.2018

 

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій,

станом на 19 березня 2018 року

Відповідно до ч. 4 ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства", приватне акціонерне товариство «Первухінський цукровий завод» повідомляє, що станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме на 19.03.2018 року:

- Загальна кількість простих іменних акцій - 17 417 723 штук;

- Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій  – 15 882 717 штук.

 

 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 Следующая > Последняя >>

Страница 5 из 8

Счетчик посещений


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСегодня57
mod_vvisit_counterВчера879
mod_vvisit_counterНа этой неделе5862
mod_vvisit_counterНа прошлой неделе8865
mod_vvisit_counterВ этом месяце18501
mod_vvisit_counterВ прошлом месяце46465
mod_vvisit_counterВсего1783141

Online Now: 11
Your IP: 3.238.174.50
,
Now is: 2021-04-17 01:19

Новости сайта

22/04/2015

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

17/03/2014

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

12.03.2014

Размещена повестка дня собрания акционеров 2014 года.

30.04.2013

На нашем сайте размещена отчетность

за 2012 год.  Протоколы собраний Акционеров.

 


 

Кто на сайте

Сейчас 17 гостей онлайн
Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!